Age management – současná situace a vývoj konceptu v zemi

Prognózy ukazují, že podíl mladých lidí ve věku do 14 let na celkové populaci bude 11 spíše klesat, což znamená, že na trhu práce nebude dostatek ekonomicky aktivního obyvatelstva, které by „uživilo“ jak mladé lidi, jenž zatím nejsou v pracovním procesu, tak starší osoby, kteří již z pracovního života odešli. To nás vede k myšlence, že bude nutné udržet starší pracovníky co nejdéle na trhu práce, aby tento výpadek pracovních sil nějakým způsobem „nahradili.“ Je tedy naprosto nezbytné, aby se problematice stárnutí a stáří a podpory pracovní schopnosti věnovala zvýšená pozornost již v současné době, abychom se stihli připravit na výzvy, které stárnutí populace v budoucnu přinese. (Miškelová, 2015, str 10-11, Pracovní schopnost a její měření za pomoci Indexu pracovní schopnosti).

Shrnutí hlavních projektů zabývajících se age managementem a jeho implementací

Projekt OP LZZ: “Strategie age management v České republice” (2010-2012)

 • Realizováno AIVD ČR, z.s.
 • Cílem projektu bylo přenesení metodologie Finského institutu pracovního zdraví týkající se age managementu a konceptu pracovní schopnosti do České republiky
 • Projekt byl zaměřen na cílovou skupinu 50+
 • Projektové aktivity byly oceněny v listopadu 2012 Národní cenou kvality za podporu Age Managementu v ČR.
 • Webová stránka projektu: http://www.aivd.cz/cz/strategie-age-managementu-v-ceske-republice-1383/
 • Výstupy projektu: Metodická příručka: http://www.aivd.cz/soubor-doc1390/

Komparativní analýza: http://www.aivd.cz/soubor-doc1389/

Publikace “Zaměstnanec a věk aneb age management na pracovišti” od Ilony Štorové a RNDr. Jiřího Fukana Ph.D. (2012)

Projekt OP LZZ: “Implementace age managementu v České republice” (2013-2015)

 • realizováno AIVD ČR, z.s.
 • Hlavním cílem projektu bylo vytvoření nástrojů pro vyřešení problémů cílové skupiny 50+ na trhu práce a to ve formě implementace principů age management ve spolupráci se zahraniční organizací z Nizozemska
 • V rámci projektu proběhla nalýza nástorjů metod a procedur na poli age management v České republice a EU. Byli vyvinuty 3 moduly vzdělávacích aktivit pro 3 odlišné cílové skupiny. Pak proběhlo pilotní testování těchto modulů a bylo měřeno 240 osob skrze nástroj WAI a statistická analýza tohoto vzorku. Tyto výsledky měly být základem pro iniciaci změn v oblasti pracovně-lékařské péče.
 • Webová stránka projektu: http://www.aivd.cz/cz/implementace-age-managementu-v-ceske-republice-1330/
 • Výstup projektu: Age Management: Jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age manageentu v České republice. Průvodce pro jednotlivce, organizace a společnost: http://www.aivd.cz/soubor-doc1366/
 • Články o projektu v médiích

www.brno.idnes.cz/vek-nad-padesat-je-vyhoda-apeluji-vedci-dhh-/brno-zpravy.aspx?c=A131218_2013193_brno-zpravy_eko

www.novinky.cz/kariera/322778-zamestnavani-lidi-starsich-padesati-let-pomohou-poznatky-z-finska-a-nizozemska.html

www.zurnal.upol.cz/zprava/clanek/experti-se-zameri-na-zamestnavani-lidi-starsich-50-let/

www.isenior.cz/zajimavosti/zamestnavani-lidi-starsich-50-let-pomohou-poznatky-z-finska-a-nizozemska

www.brno.5plus2.cz/56128/lide-pred-duchodem-bez-prace-brnensti-vedci-to-chteji-zmenit

www.mpsv.cz/cs/16942

www.online.muni.cz/udalosti/4065-zamestnavani-lidi-starsich-50-let-pomohou-poznatky-z-finska-a-nizozemska/

OP VK Projekt: Vzdělávání lektorů pro udržitelný rozvoj se zaměřením na age management (2013 – 2015)

 • Realizován organizací Zaměstnanost o. s.
 • Hlavním cílem projektu je vzdělávání lektorů v oblasti udržitelného rozvoje se zaměřením na age management a vzdělávání zdravotnického personálu v oblasti metod udržování pracovní schopnosti. Klíčové aktivity projektu jsou zaměřeny na vytvoření metodiky, vyvinutí dvou vzdělávacích aktivit a e-learningového kurzu, jejich pilotní ověření a proškolení lektorů, předávání a sdílení příkladů dobré praxe.
 • Projektové aktivity navazují na metodologie česko-finského projektu „Strategie Age Managementu v České republice“
 • Webová stránka projektu: http://zamestnanost.kvisova.cz/category/vzdelavani-lektoru-pro-udrzitelny-rozvoj-se-zamerenim-na-age-management/
 • Více informací zde: http://www.vassboskovice.cz/text/cs/age-management.aspx

Platforma pro Age Management.sk

 • Age Management z.s. se stala součásti Platformy pro age management na Slovensku, společně s organizacemi Bagar o.z., Aptet N.O. a Age Management Balancing o.z.
 • Webové stránky Platformy: http://www.agemanagement.sk/ukazka-strany/

Mezinárodní konference kofinancovaná Mezinárodním Visegrádským fondem s názvem “Age management (rozdíl) – Hrozba nebo příležitost“ konaná v polském Opolí v lednu 2016

Publikace “Age management pro zaměstnavatele se zaměřením na starší pracovníky” (2015, autor Mgr. Ilona Štorová)

Towards a Successful SeniorityTM” – Směrem k úspěšné profesní senioritě, skupinová metoda (2016)

 • Certifikováno Finským institutem pracovního zdraví v Helsinkách (FIOH, ttl.fi)
 • Od května 2016 má organizace Age Management z.s. práva k používání této metody a zaškolení dalších budoucích lektorů v českém jazyce
 • Skupinová metoda Směrem k úspěšné profesní senioritě byla vyvinuta jako nástroj pro podporu rozvoje dovedností pro řízení kariéry, profesní způsobilosti a duševní pohody a rovnováhy pracovníků a manažerů v dnešním rychle se měnícím světě práce. Tato metoda zvyšuje možnosti účastníků nalézat úspěšná řešení týkající se jejich kariéry a posiluje jejich schopnost vyrovnat se s případnými obtížemi.

Instituce, expertní organizace, vědecká pracoviště, která se zabývají age management nebo konceptem pracovní schopnosti

 • Organizace, ve kterých se měřila pracovní schopnost v rámci projektu „Implementace Age Managementu v České republice“ (2013 – 2015):
  • Bankovní sektor: Komerční banka a.s.
  • Veřejná správa: Policejní prezídium České republiky
  • Energetika: Skupina ČEZ
  • Automobilový průmysl: WITTE Nejdek
 • Závěry:

„Výsledky jsou pro nás potěšující. Průměrná hodnota indexu WAI v Komerční bance dosáhla nadprůměrného skóre, což znamená, že dále budeme podporovat stanovenou personální strategii. Hodnocení ukázalo i na oblasti ke zlepšení, které teprve podrobíme hlubší analýze. V měření indexu pracovní schopnosti plánujeme pokračovat,“ sdělil Pavel Jirák, výkonný ředitel pro lidské zdroje Komerční banky (zdroj: www.aivd.cz/soubor-doc1372/)

 • Organizace, ve kterých se měřila pracovní schopnost v rámci projektu „Vzdělávání lektorů pro udržitelný rozvoj se zaměřením na age management“ (2013 – 2015):
  • Zdravotnictví:
   • Nemocnice Boskovice s.r.o.
   • Nemocnice milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace ¨
   • Městská správa sociálních služeb Boskovice, příspěvková organizace
   • Privátní lékaři a zdravotnický personál z boskovického regionu

Příklady dobré praxe

 • Škoda Auto a.s. (jedna z několika organizací, která se podílí na projektu „Třetí kariéra,“, který podporuje celoživotní učení a zlepšování podmínek pracovníků starších 50 let na trhu práce)

Více informací zde: http://www.diversity-management.cz/uspesne_priklady.php?id=92


logo

Contats

Phone: +420 732 159 321
E-mail: info@agemanagement.cz

Office (where you can find us):
Orlí 542/27, third floor, 602 00, Brno

The entrance to the building at Orlí 27 is situated in the arcade (between the French Second Hand and the optics). When you walk up the stairs, on the left side you can see our doorbell.