A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány bemutatása

Az Alapítvány létrejötte, nemzetközi előzményei, célok, tevékenységek, sikerek

Az egész életen át tartó tanulás (LLL), a felnőttképzés a XXI. század egyik legnagyobb társadalmi kihívása a világ nemzetei, országai részére. Az elmúlt évtizedekben az Európai Unió országaiban az LLL már társadalmi célú szolgáltatássá vált, – „bölcsőtől a sírig” valamennyi korosztály részére. A harmadik évezred megköveteli a kulturált, művelt, a munkaerő-piaci követelményeknek megfelelő emberek jelenlétét az élet szinte valamennyi területén, a „harmadik életkorban” – az időskorban – is.

A Magyar Országgyűlés a humánerőforrás fejlesztésének elősegítésére több új, európai szintű törvényt alkotott az 1990-es évektől (közoktatási, köznevelési, szakképzési, felsőoktatási). A 2001. évben megalkotott 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről – együttesen szolgálják az életen át tartó tanulást minden korosztályra kiterjedően, előtérbe a felnőttképzés valamennyi korosztályra való minőségi kiterjesztéssel szolgálja a munkaerő-piaci változásokat, követelményeket „generációkon keresztül” – időskorban is.

„A „senior korúak” (45-59), az idősödő és időskorúak – 60-74 év, 75-89 év és 90. év fölötti személyek (WHO felosztás) életében a XXI. század paradigmaváltása, elfogadása, gyakorlati megvalósítása azt jelenti, hogy a korábbi deficit modell (veszteségekre történő összpontosítás) helyett a fejlődés modellben (a meglévő képességek megőrzése, szunnyadó képességek előhívása) szükséges gondolkodni és cselekedni az idősödő és idősekről való gondoskodás intézményes és intézményen kívüli rendszereiben.”[1] Ezen gondolkodás és cselekvés legfontosabb területe „az egész életen át tartó tanulás” (LLL), a tevékenykedtetés, a rekreáció, a rehabilitáció, a foglalkoztathatóság idejének meghosszabbítása, az értelmes, értékeket is előállító méltóságteljes, minőségi időskor megteremtése.[2]

Hazai és nemzetközi szakmai tanulmányokban a geroedukációnak két jelentését különböztetik meg a szakemberek. Nevezetesen az egyik, hogy „tanulunk az idősekről”, másrészt jelenti, hogy „az időseket tanítjuk”. Magyarországon az „Időseket tanítjuk” dimenzió van előtérben, holott az idősekről tanulnunk kellene, hogy felerősödjön, hogy valóban taníthassuk az időseket. A nemzetközi gyakorlatban két idősképzés-típus van jelen: művelődési és piacorientált képzések. Európai Uniós tapasztalatok alapján a művelődési és piacorientált képzések összhangja található meg az életen át tartó és az időskori tanulás gyakorlatában. Magyarországon a jelenleg még a működés orientált van előtérben, kezdeti lépések történtek az idősödő és időskorúak piacorientált képzés gyakorlatában.

A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány létrehozását megelőzte az európai tapasztalatok, jó és eredményes tartalmi és működési szervezeti formák tanulmányozása (2001-2009. évek között). A teljesség igénye nélkül kerül sor három európai ország és hazánk korábbi – életen át tartó tanulás eredményeinek, kezdeményezéseinek bemutatására.

Nagy-Britannia: „Bromley Központtal működő University of the Third Age (U3A), amely a Harmadik Kor Egyeteme (HKE) néven fordítható le és kifejezetten a nyugdíj utáni korosztálynak szól (1982)”[3]. Az U3A-ra jellemző a művelődési és piacorientált geroedukáció. Nagy-Britanniában teljes mértékben önkéntes és önköltséges alapon történik, Franciaországban állami támogatással működnek az U3A-k.

Németország: Az Ulmi Egyetemen 1994.-ben létrehozták az Általános Tudományos Továbbképzések Központját. „A német szakemberek a nyugdíjas éveket a „kései szabadság” idejének nevezték el. Fontos feladat és fő cél az időskorúak izolációjának, szegregációjának elkerülése, a nyugdíjazás negatívumainak kivédése.”[4] A német gyakorlatban is megjelenik az időskorúak specifikus képzési igényeinek kialakítása, figyelembe véve a személyes aspektusokat is, valamint az időskorhoz igazított felnőttképzési oktatásmódszertant. 

Finnország: A Jyvaskyla-i egyetemen – annak támogatásával – már 1985.-ben létrehozták a Harmadik Kor Egyetemét. Külön kutatási programot indítottak a célnak megfelelően. „Életszakaszok – Élettapasztalattól a Tudásig és a Tanulásig” címmel. 

Magyarország: Hazánkban 2010.-ig – kivéve egyes felnőttképzési szakmai előadásokban, szakmai cikkek kivételével – nem jelent meg a Harmadik Kor Egyeteme, mint önálló szervezet, önálló jogi személy. A Dél-Borsodi Egészségügyi és Szociális Klaszter – melynek egyik fő célkitűzése az időskor életminőségének javítása, a paradigmaváltás fejlődési modelljének a szakmai megvalósításának elősegítése – kezdeményezte és hozta létre a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítványt (3.KEMA) – Magyarországon elsőként. A 3.KEMA-t a BAZ Megyei Bíróság 15.Pk.60.069/2010./2. szám alatt jegyezte be.[5]

A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány alapfilozófiájába megfogalmazva célcsoportja részére – összességében az iskolarendszeren kívüli felnőttképzési formában biztosítja mindazokat az oktatási – képzési – szakképzési formákat, melyek a felnőttképzési törvény hatálya alá tartoznak. Előtérbe helyezve a helyi foglalkoztatás lehetőségeit.

Az Alapítvány céljával összhangban – idősödő és időskorú állampolgárok részére – együttműködve a különböző életkorú generációkkal – szabadidős, egészségmegőrző, egészségnevelő tevékenységet folytat, segíti a szenvedélybetegségek megelőzését.

Az Alapítvány alapvető céljával összhangban – képzési tevékenységet folytat a felnőttképzés keretei között – és azon kívül is – valamennyi szakmai szakágazat területén.

Szépkorúak Akadémiája Miskolc Egyetem projekt elem

Szépkorúak Akadémiája Miskolc Egyetem projekt elem

Lépjünk együtt Nagyi – Játszunk együtt Nagyi

Lépjünk együtt Nagyi – Játszunk együtt Nagyi

Informatikai oktatás a Kandó Kálmán Szakközépiskolában

Informatikai oktatás a Kandó Kálmán Szakközépiskolában

3KE felvonulása a Kocsonya Fesztiválon

3KE felvonulása a Kocsonya Fesztiválon

„Az egész életen át tartó tanulás”, a felnőttképzés, egészségügyi – szociális, szocializációs, bűnmegelőzési, foglalkoztatás, életminőség összefüggéseivel kapcsolatos kutató munkát végez, kitüntető figyelemmel az alkalmazott kutatási területekre és témákra. A kutató munkába önkéntesként tevékenykednek idősödő és idős emberek.

Alaptevékenységével összhangban nemzetközi szakmai tapasztalatcsere látogatások, szakmai konferenciák, szakemberek cseréje, kulturális és sport kapcsolatokat kezdeményez és megvalósít. (Lásd: www.harmadikkoregyeteme.hu)

Kezdeményezzük és támogatjuk a „Mester és tanítványa mozgalmat, bemutatókat, kiállításokat, a nemzedékeken keresztül a „tudástranszfert”.

A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány egyedisége abban áll, hogy a képzési formák önkéntesek/aktivisták kezdeményezésére, az időskorúak képzők és képzés alanyaiként való megjelenése – jellemző a „képzők-képzése”, a képzési rugalmasság, a kompetencia alapú, modul rendszer, a tudásszint beszámítása, az átjárhatóságok biztosítása.

A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány tevékenységét a 2009-ben az Országgyűlés által elfogadott „Idősügyi Nemzeti Stratégia [6] alapgondolatai, szellemisége alapján is végzi munkáját.

Sajnálatos tény, hogy az „életen át tartó tanulás” szellemisége, mindennapi gyakorlata nem kellő mértékben érvényesülnek az idősödés és az időskorúak képzésében – a „felnőttképzésben”! Jelenleg még hiányoznak – ha vannak is próbálkozások – az életkor specifikus oktatási, képzési, továbbképzési programok, azok tartalmi (tematikák), szervezeti, személyi, módszertani, valamint anyagi forrásai.

 1. Kihívások, jövőbeli tervek:

A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány (3.KEMA) kihívásai:

 • A XX. századan született, s aktív életének nagy részét a huszadik században élő, szocializálódott idősödő és idős embereket előkészíteni/felkészíteni a század technikai, foglalkoztatási, aktív, közösségi, minőségi, méltóságteljes időskor megélésére.
 • A XXI. századi „demográfiai robbanást” természetes kihívásnak tekintve az idősödő és időskorú embereket a kormenedzsment intézményes rendszerével benntartani, visszavezetni a munka világába – figyelembe véve a „kor sajátosságait”.
 • Az eddigi és tervezett „Ageing kutatásokkal” elősegíteni, biztosítani az idősödő és időskorú emberek „otthonában való teljes körű ellátását, személyi és vagyonvédelmét”. Lehetőséget nyújtva a családon belüli és kívüli foglalkoztatására, közösségben tartására.
 • A partner állami egyetemekkel, egyházi és civil szervezetekkel együttműködve választ keresni és találni az idősödő és időskorú emberek részére – nemzedékek szolidaritásával és együttműködésével – az idősödő és idős emberek képzésének, továbbképzésének általános és speciális tartalmi, szervezeti, személyi feltételeinek kialakítása, gyakorlati megvalósítása.
 • Az Ageing Kutató munkacsoport aktivitással választ keresni, találni az idősödő és időskorú emberek foglalkoztathatóságának társadalmi, gazdasági feltételeinek feltérképezése, feltételek kimunkálása, a vállalkozások, iparosok, gyárosok, stb. együttműködésével (pl.: Vállalkozók Országos Szövetsége VOSZ, Gyáriparosok Országos Szövetsége GYOSZ, Kisiparosok Országos Szövetsége KIOSZ, Kereskedelmi Dolgozók Szövetsége KDSZ, stb.)
 • A középiskolai és felsőoktatási intézményekben bevezetésre kerülő „duális képzés” folyamatába az idősödő és időskorú munkavállalók bevonása – mentori feladatok végzése.
 • Az idősödés folyamatának, az „időskor életút, életpálya” modellek kidolgozása, a „szenior humánmenedzser” szakirányú továbbképzés tematikájának kidolgozása, engedélyeztetése, országos terjesztésének kezdeményezése.
 • Az idősödő és időskorral kapcsolatos „paradigmaváltás” szellemiségének és gyakorlatának elősegítése érdekében a szociális, egészségügyi, a vállalati-intézményi humánerőforrás képzése, továbbképzése a XXI. századi idősödés és időskori ellátás szolgáltatás fejlesztés megvalósítására.

A szervezet fő képviselői (fotókkal)

 

5huDr. Dobos László
Kuratórium elnöke

 

 

6huHorváth Zoltán
Kuratórium titkára

 

 

7huTóth József
Kuratóriumi tag

 

 

8huKiss Gábor
Kuratóriumi tag

 

 

9huDr. Török Pál
Kuratóriumi tag

 

 

Kapcsolattartó ember határon túli ügyekben:

10huSzele Zsolt
Szikra Alapítvány Miskolc

 

 

Szervezet logója

11hu

Miért csatlakozott a kor menedzsment projekthez? Jövőbeli tervek a témához kapcsolódóan

„Jó az öreg a háznál” – mondja a régi magyar mondás, melynek örök igazsága, hogy olyan tudás és tapasztalat van az idősebb generáció birtokában, amely szükségessé teszi ennek a „tudás vagyonnak – szellemi kincsnek” tudatosabb hasznosítását.

A Magyarországon meglévő és szerényen működő kormenedzsment az emberi erőforrás menedzsment területén – amely az idősödő és idős korosztállyal is foglalkozik – kevés a hatékony megoldáshoz, a XXI. századi demográfiai robbanás hatékony levezetésére, megoldására.

A 2012. az aktív idősödés, a generációk szolidaritása Európa éve volt. A mozgalom elsődleges célja, hogy felhívja a figyelmet a demográfiai trendekre, azokra megoldásokat találjon. Különösen az időskori aktivitásokra, tevékenységekre – „nemzedékeken keresztül”.

Napjainkban nyugdíjba érnek a „Ratkó korszakban” (Magyarországon az 1950-es években születettek – szünetelt a terhesség megszakítás), valamint a „Baby boom” generáció tagjai. A demográfiai „robbanás” a mennyiség mellett minőségi változásokat is hordoz magában. Nevezetesen nő a magasabb – közép, technikus, felsőfokú – végzettségű nyugdíjasok száma az össznyugdíjasok körén belül. A minőségi változás további új szolgáltatásokat, ellátási igényeket, lehetőségeket, feltételeket, kihívásokat jelent. De egyben jelentheti – jelenti is – a nyugdíjazás és a nyugdíjasokkal kapcsolatos szemlélet és gyakorlat felülvizsgálatát.

Társadalmi, gazdasági szinten dilemmaként jelenik meg az idősödő munkavállaló munkaerő-piacon tartásának kérdései, összhangban az idősebb korosztály által hordozott értékes tudás és tapasztalat megőrzése, veszendőbemenésének megelőzése, gazdasági hasznosítása.

Az idősek magasabb társadalmi, gazdasági tőkéje: „a magasabb szakmai kompetenciának, a hallgatólagos tudásnak, az együttműködési készségnek, a kialakult kapcsolataiknak, strukturális ismereteinek, valamint a környezeti változásokra adott pozitív válaszaik”[7] felszínre hozzák (hozták) az idősödő és az időskorúak foglalkoztathatósági lehetőségeit, annak kutatásait, hatásait az egyénre, a családra, a társadalomra és a gazdaságra. A XXI. század második évtizedében – a meglévő, a várható és demográfia hatásokat figyelembe véve is – előtérbe került a kormenedzsment elméleti és gyakorlati kérdései – jelenleg kezdeti, bátortalan lépései, melyek közvetve vagy közvetlenül 2010. év óta a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány kiemelt céljai, feladatai, kutatási területei és éves munkatervi feladatai között szerepeltek.

A 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány a fentiekben leírtak alapján csatlakozott a kormenedzsment projekthez. Tette ezt elsősorban azért, mert a meglévő „küldetését”, alapfilozófiáját, hipotézisét a témával kapcsolatban megerősítve látta és a V4-ek pályázati projektben résztvevők körében jó együttműködő partnereket vár a közös téma további kidolgozásához, a jó tapasztalatok és gyakorlatok közös kialakítását, a V4-ek és az Európai Unió országaiban való közös terjesztéséhez.

Röviden a jövőbeni – elsősorban a már megkezdett kutatásokkal – folytatni az idősödő és időskorú emberek körében a konkrét feltárását a kormenedzsment, a foglalkoztathatóság, a társadalom, a gazdaság lehetőségeit, feltételeit, fogadókészségét az idősödő és időskorú munkavállalók munkaerőpiacon történő – differenciált – megtartásában. (Lásd: Függelékben néhány eddigi kutatás diagramjait: 2010, 2011, 2013, 2016)

A kutatások mellett – eddigi témával kapcsolatos tapasztalatainkat figyelembe véve a következő konkrét terveket fogalmazzuk meg a jövőre nézve:

 • A képzés, továbbképzés az „idősödő és időskorúak körében is” tartalmi, tematikai, módszertani, eszközbeli kidolgozása a Miskolci Egyetem Egészségügyi, Bölcsészettudományi, Gazdaságtudományi és Jogi Karainak szakmai, szellemi támogatásával A gerontológiai és geriátriai tudományok partneri együttműködését a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának Gerontológiai tanszéke biztosítja.
 • A kormenedzsment projekt szellemiségének és gyakorlati elfogadása érdekében a Miskolci Egyetemmel 2011.-ben megkötött együttműködési megállapodásokat a „kormenedzsment” témára is kiterjesztve létrehozunk a Bölcsészettudományi Kar bázisán egy „Aging Kutató Munkacsoportot” 2016. június 30.-ig az Egyetem Szenátusának jóváhagyásával.

(Megjegyzés: Jelenleg két kutatási felmérés kérdéssorai kidolgozásra kerültek!)

 • A 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány 2013. évtől készíti elő a Kor Egyetemeinek hazai és Kárpát-medencén belüli és kívüli hálózatának (továbbiakban 3.KE hálózat) létrehozását. A 3.KE hálózat létrehozására a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány 2015. október 20.-án „Együttműködési Megállapodást” kötött a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karával, valamint a Szikra Alapítvány Miskolci civil szervezettel (megtalálható: www.harmadikkoregyeteme.hu honlapon)
 • A 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar partnerségével a Szikra Alapítvány Miskolc pályázatot nyert az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Budapest) 2015. évi kiírásán: „Egy Szikra a fiatal tehetségek és a szépkorúak együttműködése” címmel. A pályázati elemek között szerepelt a 3.Kor Egyetemeinek Európai adatbázisának összeállítása – melyet a közreműködő idegen nyelvi egyetemi szakfordítók végeztek. Az adatbázis alapján beérkezett 3.Kor Egyetemek segítségével május 30.-ig a pályázati projekt záró konferenciáján együttműködve a VI. Miskolci Nemzetközi Gerontológiai Szimpózium rendezvénnyel – kimondjuk a 3.KE Hálózat létrehozását Magyarországi, Miskolci székhellyel. A 3.KE Hálózat működése lehetőséget nyújt a „kormenedzsment projekt” további terjesztésére, jó tapasztalatok és gyakorlatok Európai és világszintű megismertetésére.

A jelenleg futó kormenedzsmenttel kapcsolatos feladatok, elképzeléseink és tevékenységeink különös tekintettel az idősödő és időskorúakra – a munkapiaci helyzetre

 • Az előző 1/f pontban jelzett elképzeléseink, terveink, feladataink elővezetik a g. pontra adott válaszainkat, illetve annak szerves folytatásaként is felfoghatóak.
 • A 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány – mint azt korábban is jeleztük – elsősorban az „életen át tartó tanulás”, az idősödő és időskorú emberek szellemi, mentális, fizikai frissességük megtartásával – kívánja előkészíteni, felkészíteni „célcsoportját” a rendszeres tevékenykedtetésre, öntevékenységre, önkéntes munkák végzésére, önmegvalósításra (szunnyadó – alvó – kompetenciák felszínre hozása), foglalkoztatásra, „munkában tartásra”, munkába való visszavezetésre – felkészíteni. Ennek érdekében folytatja, bővíti képzési, továbbképzési, személyiségfejlesztési, kommunikációs, stb. programjait – összhangban a „változó munkaerő-piaci kereslettel és kínálattal.
 • Az életen át tartó tanulás (LLL) keretei között a legkisebb magyar faluba is szeretnénk eljuttatni a kormenedzsment szellemiségét, gyakorlatát. Reményeink szerint Európa Uniós pályázatok lehetőséget nyújtanak „kormenedzsment szépkorúaknak határainkon innen és túl” címmel képzési tematikák kidolgozására, képzések tartására, módszertani kiadványok készítésére, terjesztésére magyarul és több nyelveken is.
 • A 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány évben a Miskolci és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei nyugdíjasok igénye alapján létrehozta az EUROMiskolc Travel Utazási Irodával a „Szépkorúak Turisztikai Centrumát (SZTC). Az SZTC immár ötödik éve – évente 1000-1200 fő – nyugdíjas utaztatását biztosítja határainkon belül és kívül – méltányos árakon. Az Utazási Iroda „kiképzett nyugdíjas utazási önkénteseket” alkalmaz kísérőként és idegenvezetőként.

A turizmusban és az idegenforgalomban szerzett tapasztalatok alapján a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány 2015. évben kidolgozta a „TOURaging Miskolc” turisztikai Klaszter tartalmi, szervezeti, személyi kereteit. A Klaszter létrehozása előkészítés folyamatában van, várhatóan 2017. évben gyakorlati működését megkezdi. A Klaszter működési koncepciójában kiemelt szerepet kap az idősödő és időskorú emberek – előzetes kiképzés, továbbképzés után – idegenvezetőként, utaskísérőként, „szenior turisztikai tanácsadóként” alkalmazni – differenciált, „idősbarát munkahely” alkalmazásával.

A TOURaging Miskolc Klaszter szoros együttműködésben kíván működni a V4-ek pályázati projektszervezeteivel a „3.KE hazai és Kárpát-medencén belüli és kívüli hálózat” tagjaival.

 • A társadalom, a gazdaság szereplőinek érzékenyítése, a kormenedzsment szellemiségének és gyakorlati elterjesztésének érdekében tervezzük a Magyarországi Vállalkozók Országos Szövetségével (MVOSZ), a Gyáriparosok Országos Szövetségével (GYOSZ), a Kisiparosok Országos Szövetségével (KIOSZ), a Kereskedelmi és Ipari Kamarákkal (KIK) valamint további munkaadókkal felvenni, bővíteni szakmai, emberi együttműködésünket, partneri kapcsolatainkat. A Miskolci Egyetemmel is együttműködve az úgynevezett „duális képzési formákba”, annak kialakításába, mentorállási feladatokba szeretnénk teret és lehetőséget biztosítani nyugdíjkorhatár előtti és utáni életkorban lévő munkavállalóknak. Lehetőséget látunk a Bosch és a Takata Miskolci gyáregységek közreműködésében, valamint a Kandó Kálmán Szakközépiskolában.

A Kisokos füzet/könyv az aktív, minőségi idősödéssel – „az idősödés művészete” – időskorral kapcsolatos legfontosabb tartalmi ismereteket, információkat, tanácsokat, lehetőségeket, elérhetőségeket, stb. kívánja az időskorúakkal együttműködve összegyűjteni, „jó és eredményes gyakorlat”-ként közkinccsé tenni. Tartalmazná a legfontosabb jogszabályokat (munkajog, egészségügy, szociális ellátás, fogyasztóvédelem, büntetőjog, pénzügyi jog, családjog), melyeket, mint „Ageing kódex” alkalmazni tudna a mindennapi életben. A „kisokos” elsajátítását, értelmezését nyugdíjas jogász, ügyvéd, bíró „kortárs segítők” biztosítanák!

 • A Miskolci Nemzetközi Gerontológiai Szimpózium (tervezett időpontja: 2017. június hónap, helyszín: Miskolci Egyetem). Témakör javaslatunk: „A kormenedzsment nemzetközi tapasztalatai, jó gyakorlatok bemutatása”. A V4-ek projekt novemberi munkaértekezletére javasoljuk – egyeztetés, elfogadás esetén – a Szimpózium részleteinek kidolgozását (pl.: 1 vagy több napos legyen, plenáris ülésen előadók? szekciók tartalma – címei, stb.) A Szimpózium anyagi forrásait Európai Uniós, V4-ek, pályázati forrásokból javasolt biztosítani!
 • A 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány 210. évtől foglalkozik szépkorúak informatika oktatásával. Alapvető célunk a meglévő digitális szakadék a generációk közötti csökkentése, a közösségi életben való bennmaradás, a foglalkoztathatóság alap kompetenciaként történő biztosítása az idősödő és időskorú emberek részére.

A „Digitális Miskolc közösség” címmel az Európai Uniós pályázaton Miskolc Megyei Jogú Város 17 ezer laptopot nyert, melyből 1000 darabot a Helyi Esélyegyenlőségi Program alapján nyugdíjasoknak lehetett megpályázni. Az 1000 laptop tulajdonos számítógép alapfokú ismeretek képzésébe a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány bekapcsolódott. Magyarországon először a Köznevelési törvényben biztosított 50 órás közösségi szolgálatot ellátó diák munkát megszervezve biztosította több száz nyugdíjas 20 órás alapfokú számítógépes ismereteinek elsajátítását. A diák mentorok és a nyugdíjas tanítványok együttműködése országosan is példaértékű.

Az előzmények alapján – továbbfejlesztve ötéves tapasztalatainkat, valamint az egyre magasabb iskolai végzettségű nyugdíjasok megjelenését a „célcsoportban”, tervezzük a „több szintes, több modulos” egymásra épülő – munkaerő-piaci követelményeket figyelembe vevő – informatikai képzéseket a XXI. századi követelményekhez igazodva az idősödő és időskorúak körében is.

[1] Idősügyi Nemzeti Stratégia Országgyűlési Határozat (81/2009.(X. 2.)OGY)

[2] Magyar Gerontológiai Szemle 2010. 2. szám (Dr. Dobos L.: 2010 Tanulmány)

[3] Nagy-Britanniai Harmadik Kor Egyeteme szakmai tapasztalatai (Dr. D. L. Tanulmány)

[4] Németországi Harmadik Kor Egyeteme szakmai tapasztalatai (Dr. D. L. 2009. Tanulmány)

[5] Magyar Gerontológiai Szemle 2010. 2. szám (Dr. Dobos L. Tanulmány)

[6] honlap: www.parlament.hu (irom38/10500/10500.pdf

www.maltai.hu/data/nodes/948/file/1087_2010_i_cselekvesi_terv.doc

http://www.obme.hu/wp-content/uploads/2010/03/02_bevezetes_az_INSba.pdf

http://www.macsgyoe.hu/szakmai_informaciok/szakmai_hirek/2009-10-02/idosugyi_nemzeti_strategia.html

[7] Dr. Marossi Ildikó: Kor és tudásmenedzsment, Óbudai Egyetem Gazdaságtudományi Kar


logo

Contats

Phone: +420 732 159 321
E-mail: info@agemanagement.cz

Office (where you can find us):
Orlí 542/27, third floor, 602 00, Brno

The entrance to the building at Orlí 27 is situated in the arcade (between the French Second Hand and the optics). When you walk up the stairs, on the left side you can see our doorbell.