Age management – stav povedomia v Slovenskej republike

Hneď úvodom je na mieste konštatovať, že pojem age managementu, alebo na Slovensku často používané slovné spojenie vekový manažment, nie je neznámy a v posledných 5 rokoch sa objavil vo viacerých materiáloch. Problém je však v skutku v tom, že v mnohých prípadoch došlo k svojvoľnému vytrhávaniu jednotlivých častí z celku, čo malo za následok, že málo ľudí si vie reálne predstaviť, čo vlastne ten age management je. Počas posledných dvoch rokov, kedy sme sa ako organizácia intenzívne zaujímali o informácie, ktoré by nám pomohli s age managementom, sme na Slovensku natrafili na všemožné definície. Dôležité je však to, že na Slovensku nedošlo k licencovanému meraniu pracovných schopností. Iniciatíva agemanagement.sk ma veľký potenciál vďaka silnému zahraničnému partnerovi, ktorý už má nenahraditeľné skúsenosti  s implementáciou age managementu v krajine kultúrne, historicky i demograficky veľmi blízkej, v Českej republike. Je na jednotlivých členoch iniciatívy, čo dokážu vyťažiť z výstupov konferencie „Vekový manažment a Národný program aktívneho starnutia“, ktorá sa konala 16. februára 2015 v Bratislave. Projekt „Je najvyšší čas na vekový manažment“, ktoré realizovalo občianské združenie Bagar o.z., nepoukazovalo len vekovú diskrimináciu, ale snažilo sa ukázať, akú významnú úlohu hra sociálno-ekonomické zázemie a s tým spojená otázka zamestnanosti starších. Na túto konferenciu priamo nadväzoval WORKSHOP AGE MANAGEMENT, ktorý sa konal 26. februára 2015 v Bratislave, kde „okrem iného, pani Ilona Štorová  spoločne s pánom Jiřím Fukanom prezentovali skúsenosti so zavádzaním age managementu v Českej republike, konkrétne na Úrade práce ČR v Brne.

S témou „Aktívne starnutie a vekový manažment ako výzva a príležitosť“ vystúpil PhDr. Miloš Nemeček aj na odbornej konferencii, ktorá sa konala 23.septembra 2015 v Banskej Bystrici, v rámci týždňa celoživotného učenia.

Za veľmi vydarenú akciu považujeme 14. HR salón, ktorý organizovala spoločnosť VKC INTENZIVA, s.r.o. v spolupráci s Age Management Balancing n.o a Bagar o.z., a ktorá bola celá venovaná Age Managementu. Okrem tém, ktoré plnohodnotne vypovedali o skúsenostiach s  Age Managementom v Českej republike (prednášateľka p. Štorová) vrátane výsledkov merania pracovnej schopnosti (prednášateľ p. Pokorný), treba vyzdvihnúť príspevok (50+ neznamená mínus) poprednej slovenskej sociologičky, pani Zory Bútorovej.  Práve pani Bútorovej sa podarilo ešte v roku 2008 v rámci realizácie projektu „Plus pre ženy 45+“ pozvať tvorcu konceptu Age Managementu Prof. Dr. (emer.) Juhani Ilmarinen, Ph.D na Slovensko.  Ďalšou zaujímavosťou je, že Slovensko malo už v roku 2008 preloženú a vydanú kľúčovú publikáciu pána profesora „Towards a Longer Worklife!“ (2005) s slovenským názvom „Ako si predĺžiť aktívny život“ a práve táto publikácia (tento preklad) bola katalyzátorom záujmu o Age Management i v Českej republike. Ale, aby sme sa vrátili k aktuálnym udalostiam, je na mieste ešte spomenúť  HR days 2016, ktorý sa konal v Bratislave 26. apríla 2016 a kde pán Michal Kišša v rámci svojho príspevku „CSR stratégie“ poukázal na možnosti a nástroje Age Managementu.

Age Management si na Slovensku získava stále väčší priestor i na akademickej pôde, čo sa premieta do praxe formou príspevkov na rôznych odborných konferenciách, tém záverečných prác. O aktuálnosti témy hovorí aj fakt, že v roku 2016 pribudlo do „Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác“ prvých päť diplomových prác s jednoznačným zameraním na Age Management. Prikladáme zoznam:

Age management – presadzovanie zmien v zavedených systémoch v oblasti trhu práce. [diplomová práca] / Daniela Kečkešová ; Škol. Andrea Jankurová. – Sládkovičovo, 2016. – 71.

http://www.crzp.sk/crzpopacxe?fn=*recview&uid=1467839&pageId=main&full=0

Age management ako dôležitá súčasť riadenia ľudských zdrojov vo vybranom sektore služieb [diplomová práca] / Anna Kasáková ; Škol. , Mariana Strenitzerová. – Žilina, 2016. – 67.  (pri tejto diplomovej práci by sme radi ukázali aj  web stránku, ktorú vytvorila autorka v rámci realizácie projektu http://age-management-na-skolach.webnode.sk)

http://www.crzp.sk/crzpopacxe?fn=*recview&uid=1471325&pageId=resultform&full=0&focusName=bsktchRZ2

Age management [diplomová práca] / Ivo Kotek ; Škol. , Andrea Jankurová, Branislav Malík. – Sládkovičovo, 2016. – 75. http://www.crzp.sk/crzpopacxe?fn=recview

Age management – presadzovanie zmien v zavedených systémoch v oblasti trhu práce. [diplomová práca] / Miriam Paľová ; Škol. Andrea Jankurová. – Sládkovičovo, 2016. – 70.

http://www.crzp.sk/crzpopacxe?fn=*recview&uid=1470303&pageId=resultform&full=0&focusName=bsktchRZ4

Duálne vzdelávanie a jeho význam v oblasti Age managementu v Železiarňach Podbrezová a.s. [diplomová práca] / Petra Hlásniková ; Škol. Andrej Přívara. – Bratislava, 2016. – 65.

http://www.crzp.sk/crzpopacxe?fn=*recview&uid=1444119&pageId=resultform&full=0&focusName=bsktchRZ5

Tento zoznam by sme však ešte radi doplnili o diplomovú prácu z roku 2013, ktorá vznikla pod odborným vedením pani docentky Čornaničovej, kľúčovej osobnosti andragogiky a geragogiky na Slovensku:

Vzdelávanie pracovníkov rozvoja ľudských zdrojov v oblasti vekového manažmentu [diplomová práca] / Lenka Sabová ; Škol. , Rozália Čornaničová, 2013. – 69. http://www.crzp.sk/crzpopacxe?fn=*recview&uid=1249418&pageId=resultform&full=0&focusName=bsktchRZ2#

Musíme skromne konštatovať, že činnosť Aptet n.o. nebola prehliadnutá niektorými autormi týchto prác. Aptet n.o. chce naďalej pokračovať vo svojej snahe vytvárať komunitu ľudí, ktorý majú záujem o koncept Age Managementu, preto budeme naďalej oslovovať nie len priamo odborníkov, ktorí pracujú na akademickej pôde, ale napríklad aj autorov týchto prác a  nabádať ich v ďalšom rozvoji témy.

Age Management vo firemnej praxi na Slovensku sa do dnešných dní ako komplexný koncept neetabloval. V niektorých projektoch sa objavujú jeho fragmenty, ktoré sú zamerané skôr na podporu zdravia zamestnancov, ako na charakter práce podmienenú vekovou diverzitou. S rozvojom spoločensky zodpovedného podnikania sa čoraz častejšie upozorňuje aj na stereotypy, ktoré prevládajú na pracovisku vo vzťahu k starším zamestnancom.

V apríli 2013 vydal Business Leader Forum  (neformálne združenie firiem, ktoré sa zaviazali byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania na Slovensku) odporúčania v zodpovednom podnikaní pre oblasť aktívneho starnutia na pracovisku. Odporúčania s príkladmi dobrej praxe boli zamerané na  šesť oblasti Age Managementu (http://www.nadaciapontis.sk/data/files/Odporúčania%20BLF/Odporucania_BLF_Aktivne%20starnutie_april2013.pdf) :

Zdravie na pracovisku aj mimo neho (príklady: spoločnosť Slovalco, a.s. ponúka extra zdravotnú starostlivosť pre viac než 200 najstarších zamestnancov, organizačná zložka spoločnosti Pfizer ponúka starším zamestnancov rozšírenú zdravotnú starostlivosť).

Organizácie práce (príklad: Východoslovenská energetika, a.s. umožňuje svojim pracovníkom úpravu pracovného času a tiež prácu z domu).

Celoživotné vzdelávanie  a kariérny rozvoj.

Využitie skúseností, zapájanie starších (príklad Embraco Slovakia s.r.o. dáva príležitosť zúročiť znalosti a skúsenosti nielen svojim starším zamestnancom, ale aj tým, ktorí už odišli do dôchodku.

Príprava na dôchodok.

Korporátna kultúra (príklad U. S. Steel Košice, s.r.o.- udržiavajú kontakt so zamestnancami, ktorí odišli do dôchodku, a to nielen prostredníctvom spoločenských udalostí, podporou klubu dôchodcov, seniorskej posilňovne či príspevku na stravné lístky. Každoročne ich zapájajú aj do tradičných dni dobrovoľníctva.

Okrem týchto uvedených, konkrétnych príkladov ešte môžeme doplniť príklady dobrej praxe o spoločnosť   VUJE a.s., ktorá spolupracuje s bývalými staršími zamestnancami a často ich najímajú ako konzultantov pre rôzne projekty. Starší pracovníci obvykle fungujú ako mentori mladších kolegov. (CIMBALNÍKOVÁ A KOL. 2012)

Iniciatíva, ktorá spája

Z predošlej analýzy vyplýva, že samotný koncept Age Managementu na Slovensku nie je bez povšimnutia. Zaujíma sa oň akademická sféra, podnikateľské i politické prostredie. Vznikajú často izolované, živelné projekty s prvkami age managementu, ktoré však postrádajú okrem systematickosti aj jeden základný parameter: dlhodobosť. Kroky, ktoré urobíme dnes sa naplno prejavia v horizonte desiatok rokov. Preto nie je možné získať relevantné dáta a dosiahnuť žiadaný efekt bez určitej formy koordinácie. Iniciatíva agemanagement.sk ma potenciál  byť gestorom zmysluplnej a odborne správnej implementácie konceptu Age Managementu v Slovenskej republike.


logo

Contats

Phone: +420 732 159 321
E-mail: info@agemanagement.cz

Office (where you can find us):
Orlí 542/27, third floor, 602 00, Brno

The entrance to the building at Orlí 27 is situated in the arcade (between the French Second Hand and the optics). When you walk up the stairs, on the left side you can see our doorbell.