Magyar dokumentumok a munkaerő-piac helyzetéről, a nyugdíjreform politika

Magyarország Európa Uniós vállalása 2020-ra a foglalkoztatási ráta 75 %-ra emelése. (2014. Központi Statisztikai Hivatal Budapest) Sajnálatos probléma, hogy európai viszonylatban is tartósan alacsony a munkaerő-piaci részvétel Magyarországon, különösen a nők esetében (55,1 %).

15-64 évesek között 60,9 %-ra nőtt (2014. I. negyedév). Ezt a statisztikákban kimutatható foglalkoztatási többlet túlnyomó részét a közmunka adja, kisebb részben a migráns munkavállalók!”[1]

A versenyszférában az elmúlt időszakban a munkahelyek száma jelentősen nem változik.

Az elmúlt egy évben (2013) a külföldön dolgozók száma csak minimális számban nőtt (2 ezer) – valamennyien rendelkeznek magyarországi lakcímmel. Nem biztos statisztikai adatok szerint közel félmillió a munkavállalási célból Magyarországot elhagyó magyarok száma.

Magyarországon a munkanélküliek száma 2014. évben 370 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 8,3 %, ami jelentős javulás az előző évekhez viszonyítva. Még mindig magas a fiatalok munkanélküliségi rátája (21,4 %).

Az Európa 2020 Stratégia Magyarországon  ajánlása közül kiemelve néhányat, melyek döntően ország specifikus jellegűek, segítve a magyar gazdaság teljesítményének javítását. Az ajánlás két pontja közül kiemeljük a „munkaerőpiac” kérdéseit: „Magyarországon a foglalkoztatás aránya alacsony, a munkaerő-piaci részvétel aránya pedig az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban. A munkanélküliség szempontjából a legveszélyeztetettebb csoportot az alacsony végzettségű munkavállalók, a fiatalok, a nők – különösen az anyák – valamint az idősebbek jelentik.”[2]

A munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer és a munkapiac szereplőinek kölcsönhatása is befolyásolja az idősödő munkavállalók munkaerőpiacról való kilépését, vagy vissza integrációjukat. Általában jellemző a munkáltatók számára – már a jelentkezéskor is egyre fontosabbá válik az életkor. Az idősebb munkavállalók alacsonyabb iskolai végzettséggel, korszerű ismeretek hiányával rendelkeznek, melyek pótlása számos költséggel járhat a munkaadó részére. Különösen az informatikai robbanás során növekszik a szakadék a generációk tudása terén.

A Magyar Kormány 2014 márciusában döntött 1162/2014.(III.25) Kormányhatározatában a Digitális Nemzeti Fejlesztési Programról. Megvalósításával az ország fejlett informatikai infrastruktúrával fog rendelkezni, javítva a hátrányos helyzetűek – fiatalok, nők, idősebbek – foglalkoztatási esélyeit, Miskolc város a „Digitális közösség Miskolc” pályázati keretek között 2014-ben 17.000 db laptopot nyert, melyet a város hátrányos helyzetű csoportjai kaptak meg, többek között az idősödő és idős generáció tagjai 1.000 db-t. A programba bekapcsolódók 20 órás informatikai képzésben is részesültek.

A magyar nyugdíjrendszer a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2014 adatai szerint a férfiak 60,4 év, a nők 58,4 évesen mentek nyugdíjba. A korhatár jelenleg 62 év, fokozatosan emelkedik 65 évre.

A magyar társadalom fenntartásához minden szülőképes nőnek 2,2 gyereket kellene szülnie, jelenleg az 1,3 gyerek/szülőképes nő arányt sem éri el Magyarországon a születések száma. Az átlag életkor 5 évenként 1,96 évvel lett hosszabb.

A férfiak és nők közötti nyugdíjkorhatár kiegyenlítése az 1998-2009 korhatáremelés során megtörtént. 2009 év óta mindkét nem számára a törvényes nyugdíjkorhatár 62 év.

A 2011-től bevezetett „nők 40 program” szerint 40 év szolgálati idő mellett a nők a törvényes korhatár előtt is nyugdíjba vonulhatnak. Az így nyugdíjba vonultak átlagos életkora 2011-2013 között: 57,6-57,9 év volt.

2012 év január 1.-től a nyugdíjak emelése a fogyasztói árindex alapján történik.

„A nyugdíjkorhatár 62 évről 65 évre történő felemelése Magyarországon 2022-ben fog lezárulni. 2012. január 1.-től megszűnt a korhatár előtti öregségi nyugdíj egybe vételének lehetősége. Mindkét intézkedés elősegíti az idősebb korosztályok munkaerőpiacon való mind hosszabb jelenlétét, ezáltal növeli az általános foglalkoztatási rátát.”[3]

Magyarországon érvényben lévő törvények, rendeletek, határozatok az idősebb korosztály alkalmazásával kapcsolatban, foglalkoztatás szabályozása:

Mottó: „…. az idősödés kérdései a társadalom

egésze számára jelentenek kihívást,

és az egész társadalmat teszik próbára

„Magyarország népessége fogy, korösszetételében változik, idősödik. A társadalmi és demográfiai változások hatására új szükségletek és keresletek jelennek meg, melyre mind politikai, mind társadalmi, mind gazdasági és szolgáltatói szinten szükséges reagálni”[4]

Magyarország az életkor szerinti felosztásnál az Egészségügyi Világszervezet rendjét használja. E felosztásban:

 • a 60-74 év közöttiek az idősödők
 • a 75-89 év közöttiek az idősek
 • a 90 év fölötti személyek a nagyon idősek („aggok”)

A magyar munkaerő-piaci sajátosságaik okán – a munkavállalás területén – már a 45 éven felülieket is szenioroknak nevezik.

A Magyar Idősügyi Nemzeti Stratégia (2009) elkészítését Kormányokon átívelő, több évig tartó kutatások, elemzések, műhelymunkák előzték meg.

A 2001-ben megalkotott Idősügyi Charta II/4 pontja így fogalmaz: „Ki kell küszöbölni a foglalkoztatásban az életkor szerinti hátrányos megkülönböztetéseket. Ne az életkor, hanem a munkaképesség, a teljesítmény játsszák a szerepet az alkalmazásban és a bérezésben”[6]

A Charta II/5 pontja egyértelműen fogalmaz az időskorúak foglalkoztatásával kapcsolatban. „A mindenkori foglalkoztatás politika biztosítsa az idősek kedvezményes részvételi lehetőségét a továbbképző programokban elősegítve, hogy tovább maradhassanak aktív résztvevői a társadalomnak.”[7]

Az időskor társadalmi, gazdasági, szemléletformáló megítélését segített a Charta III/5. pontja: „A cselekvési program biztosítsa a korszerű idős kutatások és szakképzések fejlesztését.”[8]

A 2003. évi CXXV törvény az Esélyegyenlőségről: „…. az esélyegyenlőségi program célja, hogy az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse az egyes társadalmi csoportok esélyegyenlőségét.”[9] A törvény 31 %-a (1) pontja bekezdése értelmében a „települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el” – mely foglalkozik az adott településeken élő időskorúak részére történő szolgáltatásokról és az aktív időskor megélése érdekében biztosítja a tevékenykedtetésüket, lehetőségeiken belül a foglalkoztatásukat (pl.: Székesfehérvár: „a munkaerő-piaci szegregáció visszaszorítása”, Budapest: „a hátrányos helyzetűeknek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentése, foglalkoztatási esélyük növelése”).

A 2009-es Nemzeti Idősügyi Stratégia előkészítésén 14 munkacsoportban 100 fő szakértő, gyakorlati szakember vett részt. A 14 tematikus munkacsoport egyike a „foglalkoztatási” munkacsoport (7) volt! Jelen tanulmány szerzője a „képzés, élethosszig tartó tanulás” (3) munkacsoport munkáját vezette (2008-2009).

Az Idősügyi Stratégia figyelembe vette az Európai Bizottság 2002 márciusában kiadott dokumentumát, mely szerint: „az idősödési politikáknak széles életpályát és a társadalomra kiterjedő közelítést kell elfogadniuk.”[10]

A Magyar Idősügyi Stratégia (81/2009.(X.”.) Országgyűlési Határozat) összhangban készült a Lisszaboni Stratégiával, a Berlini Nyilatkozattal, a Madridi Nemzetközi Cselekvési Tervvel.

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia hosszú távú célokat – 2034-ig – határozott, melyek rövidtávú Cselekvési Programokban kell aktualizálni, megvalósítani.

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia megfogalmazta prioritásait is, többek között: „Élethosszig tartó fejlődés, törekvés az életöröm, az autonómia megőrzésére és az önmegvalósításra.”[11]

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia I. Cselekvési Terve (2010-2012)az 1087/2010.(IV.9.) Kormány Határozat alapján lépett életbe, mint a gyakorlati megvalósítás konkrét meghatározása.

Az I. Cselekvési terv kiemelten kezelte az életen át tartó tanulás kiterjesztését, feltételeinek megteremtését az idősödő és időskorúakra is. a Terv 3/6 pontja a következőképpen fogalmaz: „Az élethosszig tartó tanulás kereteinek kiterjesztése az idősödők és idősek korosztálya internetes ismereteinek fejlesztésére, az információs szakadék csökkentésére, ….a társadalmi, gazdasági bevonás elősegítése érdekében.”[12]

A 2011. évben elfogadott Magyarország Alaptörvénye (Alkotmány kimondja a XV. cikkének (2) bekezdésében: „Magyarország az alapjogokat mindenkinek, bármely megkülönböztetés, faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, szervezeti vagy társadalmi származás, születés vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.”[13]

Magyarország Alaptörvényének XV. cikke (5) bekezdés kimondja: „Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket!”[14]

Az Alaptörvény által bevezetett nyugdíj intézkedések:

 • 2011-től Magyarországon bevezették a nők számára a 40 év jogosultsági idő alapján igényelhető öregségi nyugdíjat. Érintettek száma: 2011. év óta 134.979 fő volt.
 • Munkahelyvédelmi Akció_
 • Magyarországon az idősödő emberek is fontos munkaerő-piaci források. 55 éven felüli munkavállalók után járulék kedvezmény jár (100.000 Ft). 2013-ban az 55 éven felüli foglalkoztatottak száma: 568 ezer fő volt.
 • Az idősek jólétének növelését szolgálja Magyarországon az Erzsébet program, mely üdülési és rekreációs lehetőségeket biztosít a nyugdíjas korúaknak.

Magyarországi projekt tevékenységek, támogatások, idősödéssel foglalkozó pályázatok:

 • Magyarországon a Munkástanácsok Országos Szövetsége 2014-ben egy svájci-magyar projekt keretében[15] felmérést kezdtek végezni az idősebb munkavállalók elhelyezkedésének javítása, foglalkoztatottsági rátájuk növelése érdekében. A projektet svájci hozzájárulás finanszírozza.

A projekt 2016 decemberében fejeződik be, eredménye, összegezése 2017. év első negyedévére várható.

 • A Traditional and wild projekt:[16] A projekt a Central Európa Programban az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósul meg (2011.-től).

A projekt a vadon termő növények, köztük a gyógy- és fűszernövények gyűjtéséhez megszerezhető ismereteket, az egyes fajok gyűjtési helyeket és a növények felismerését tartalmazza. ez a tradicionális ismeretanyag korábban generációról generációra szállt, de napjainkban kezd szinte teljesen eltűnni ez a „népi tudás”. A projektben hátrányos helyzetű csoportok vesznek részt, köztük idősödő és időskorúak. A projektnek a jövőjét jelenti, hogy Közép-Európa fő exportőr nyugat-európai országok feldolgozóinak.

 • Az AAL (Active and Assisted Living) – Tevékeny és Önálló életviteli program a résztvevő államok és az Európai Bizottság közös kezdeményezése, amelynek fő célja innovatív, infokommunikációs (IKT) alapú megoldások fejlesztése az idős emberek életminőségének javítása érdekében (2016-)
 • Q-Ageing: minőségi időskor városi környezetben:[18] a projekt a Central Európa Programban az Európa Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósult meg.

Megvalósító: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Q-Ageing  (Quality Ageing in an urban environment) projekt célja: az öregedés problémájára hatékony megoldást keressen két fontos területen: (1) a közszolgáltatások színvonalának javítása, idősek szükségleteihez igazítása; (2) új szükségletek előtérbe helyezése, idősek igényeihez igazítása.

Részcélok: (a) Az idős népesség részvételi arányának növelése a munkaerőpiacon és a közösségi munkában.

(b): A közösségi szolgáltatások színvonalának növelése és innovatív jellegének erősítése.

(c): Jó példák kiválasztása és bemutatása

 • A Senior Capital projekt keretében a IBM Magyarországi Kft és Pannon-Work Zrt által szervezett (2013): „ötven év felettiek álláskeresését támogató képzés.[19]

A képzés ingyenes 50+ éven felüli felsőfokú és középfokú végzettségű munkavállalóknak.

Röviden a programokról: a tipikus foglalkoztatási formák, 50+ foglalkoztatási kedvezményeik, a kommunikáció alapjai, konfliktuskezelés, önmenedzselés praktikái, önéletrajzírás, praktikus tanácsok interjúkra.

Újbuda Szenior Központban jelenleg is működik a „60+” projekt.

 • JABIL Circuit Magyarország Kft:[20] A munkahelyi esélyegyenlőség része a vállalati etikai kódexnek. A cég alapfilozófiája a nyitottság, a sokszínűség (kor, nem, stb.), valamint a társadalmi felelősségvállalási stratégia. A toborzás, a felvétel, a tréningek, továbbképzések mindig a betöltendő munkakör függvénye, sohasem befolyásolja az életkor, a nem, a nemzetiség. Jelenleg a munkatársak 15 %-a 45 éven felüli. Az idősödő és időskorúak szükség esetén – új technika bevezetése – mentorokat kapnak.
 • ALCOA-KÖFÉM Kft:[21] Alapfilozófiája a sokszínűség elismerése, ösztönzése, a diszkrimináció teljes körű háttérbe szorítása a vállalkozás minden szintjén. Létrehozták a részmunkaidős munkaköröket, bevezették a távmunkás alkalmazást. A munkaerő felvételnél nem vizsgálják a jelentkező faji, etnikai, vallási hovatartozását vagy életkorát, – csak a munkakör betöltéséhez szükséges képesítést és a jelentkező orvosi alkalmasságát.
 • Gábor Dénes Főiskola: Az esélyegyenlőség, a sokszínűség megvalósítás iránti elkötelezettség az intézmény szerves része. A munkatársak felvételekor csoportos ismeretátadó/ismeretnyújtó/megújító kompetencia fejlesztő tréningeket szerveznek.

Az intézmény a munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek foglalkoztatását preferálja. Célcsoportjaik között kiemelten szerepelnek az 50+ életkorúak. Az 50+ felettieknek atipikus foglalkoztatást biztosítanak (rész munkaidő, csúsztatott munkakezdés, távmunka).

A szenior munkavállalók mentális és kognitív produktivitását optimalizálják! Azonos teljesítményért, azonos javadalmazás! Egészségfejlesztés érdekében mentális és fizikai – rendszeres – programokat szerveznek.

 1. Angolul elérhető dokumentumok – amelyek az idősödéssel foglalkoznak:

[1] Összefoglaló a munkaerőpiacról 2014. 05.. 05. KSH Budapest

[2] Európa 2020 Stratégia Magyarországon  szakpolitikai ajánlások 014.

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/magyarorszag/index_hu.htm

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/magyarorszag/country-specific-recommendations/index_hu.htm

http://quality-mmt.hu/adat/fajlok/letoltesek/Rendezvenyek/2012rendezv/2012_11_06_08_xxi_magyar_minoseg_het/bemutatok/turoczy.pdf

[3] Szociális jelentés Magyarország 2014. (ec.europa.eu/social)

[4] Bevezetés az Idősügyi nemzeti Stratégiába, Budapest 2009.

[5] www.maltai.hu/data/nodes/948/file/1087_2010_i_cselekvesi_terv.doc

http://www.obme.hu/wp-content/uploads/2010/03/02_bevezetes_az_INSba.pdf

[6] Nemzeti Charta Budapest 2001.

[7] Nemzeti Charta Budapest 2001.

[8] Nemzeti Charta Budapest 2001.

[9] 2003. évi CXXV. törvény Budapest

[10] Európai Bizottság 2002. Brüsszel

[11] Idősügyi Nemzeti Stratégia Budapest 2009.

[12] Idősügyi nemzeti Stratégia I. Cselekvési Terv Budapest 2010.

[13] Magyarország Alaptörvénye 2011. Budapest (2011. április 25.)

[14] Magyarország Alaptörvénye 2011. Budapest (2011. április 25.)

[15] http://munkastanacsok.hu/projekt-az-idosebb-korosztaly-foglalkoztatasanak-javitasa-erdekeben/

[16] http://wwf.hu/a-traditional-and-wild-projekt

[17] http://wwf.hu/a-traditional-and-wild-projekt

[18] http://grantseurope.eu/portfolio_2/q-ageing/

[19] ec.europa.eu › European Commission › EPALE

[20] http://egyesulet.mtdtanacsado.hu/wp-content/uploads/2013/12/J%C3%B3-gyakorlatok-2011-kiadv%C3%A1ny2.pdf

[21] http://egyesulet.mtdtanacsado.hu/wp-content/uploads/2013/12/J%C3%B3-gyakorlatok-2011-kiadv%C3%A1ny2.pdf


logo

Contats

Phone: +420 732 159 321
E-mail: info@agemanagement.cz

Office (where you can find us):
Orlí 542/27, third floor, 602 00, Brno

The entrance to the building at Orlí 27 is situated in the arcade (between the French Second Hand and the optics). When you walk up the stairs, on the left side you can see our doorbell.