A magyarországi demográfia rövid jellemzője az idősödő populációra fókuszálva. Egyéb demográfiai indikátorok és a munkaerő-piac összefüggései

Népesség, népmozgalom Magyarországon 2014.

 Főbb népesedési adatok az év elején 
 Megnevezés  2001  2012  2013  2014  2015
 Lakónépesség
 Férfiak, ezer fő  4.851  4.725  4.716  4.703  4.696
 Nők, ezer fő  5.349  5.207  5.193  5.174  5.160
 Összesen,
ezer fő
 10.200  9.932  9.909  9.877  9.856
 Ezer férfira jutó nő  1.103  1.102  1.101  1.100  1.099
 A népesség megoszlása a település jellege szerint, %
 Budapest  17,2  17,4  17,5  17,7  17,8
 Többi város  52,8  52,9  52.8  52,7  52,7
 Község  29,9  29,7  29,7  29,6  29,5

Forrás: KSH Magyarország számokban 2014 .[1]

Magyarország lakossága fokozatosan csökkenő tendenciát mutat. Okát a gyermekszületések számának csökkenésében lehet megtalálni.

A lakosság többsége a fővárosban és a nagyvárosokban él. A kisebb települések lakosságának a száma – ha lassan is – csökken.

 Főbb népmozgalmi adatok Magyarországon 2014. év 
 Megnevezés  2001  2011  2012  2013  2014
 Ezer lakosra jutó
 élveszületés  9,5  8,8  9,1  9,0  9,3
 halálozás  13,0  12,9  13,0  12,8  12,8
 házasságkötés  4,3  3,6  3,6  3,7  3,9
 válás  2,4  2,3  2,2  2,0  2,0
 Csecsemőhalandóság,  ezer élveszülöttre  8,1  4,9  4,9  5,1  4,6
 Házasságon kívül  született gyermekek  aránya, %  30,3  42,3  44,5  46,2  47,6
 Teljes termékenységi  arányszám  1,31  1,24  1,34  1,34  1,41
 Születéskor várható  átlagos élettartam, év  72,3  74,7  75,0  75,5  75,6
 férfiak  68,2  70,9  71,5  72,0  72,1
 nők  76,5  78,2  78,4  78,7  78,9

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, 2015. Magyarország [2]

Az elmúlt egy-két év statisztikai adatok alapján az élveszületett gyermekek száma stagnál, minimális emelkedés észlelhető. Az aránylag magas házasságon kívül született gyermekek száma előrevetíti az időskorú emberek „családon belüli foglalkoztatásának igényét, szükségességét.

A születéskor várható életkor növekedése, a magasabb életkorok megélése feltételezi a nyugdíjas korban való foglalkoztathatóság lehetőségeit.

 A népesség korösszetétele, eltartottsági ráta Magyarországon 2014. 
 %
 Megnevezés  2001  2012  2013  2014  2015
 Idősek a  gyermekkorúak  százalékában  91,2  116,4  118,9  121,5  123,6
 Korösszetétel
 14 évesek és  fiatalabbak  16,6  14,5  14,4  14,4  14,5
 15-64 évesek  68,3  68,6  68,4  68,0  67,6
 65 évesek és  idősebbek  15,1  16,9  17,2  17,5  17,9
 A 15-64 évesekhez viszonyítva
 Gyermeknépesség  24,3  21,1  21,1  21,2  21,4
 Idős népesség  22,2  24,6  25,1  25,8  26,5

Forrás: KSH Magyarország számokban 2014. év

A népesség elöregedését – az öreg Európa jelzőt – talán legjobban az idősek és a gyermekek arányában történő fokozatos növekedés jellemzi a legjobban.

Korösszetételnél a 14 éven aluliak fokozatos csökkenése jelzi az „utánpótlás” elmaradását.

Az élveszületések száma, az időskorúak életkorának hosszabbodása a „korfa” alakjára, mutatóira is hatással van és a következő évtizedekben hatással lesz.

Jellemző magyar sajátosság a jelenlegi 40 évesek és 60 évesek magas száma, mely a „Ratkó korszak” generációi (1950-es évek Magyarországon), mikor a születéseket államilag szabályozták a terhesség megszakítás törvényi büntetésével.

Az életkorok magyarországi mennyiségi megnövekedése egy olyan társadalmi, gazdasági kihívás, melyre az eredményes és hatékony válaszok között találhatjuk az aktív, tevékeny időskor megélését, a foglalkoztathatóság feltételeinek, lehetőségeinek kialakítását, a generációk közötti tudástranszfert.

Foglalkoztatottság, munkanélküliség Magyarországon 2014. év

 A foglalkoztatottság és a munkanélküliség jellemzői (a 15-64 éves népességen belül)
 Megnevezés  2012  2013  2014
 Foglalkoztatottság
 Foglalkoztatottak száma, ezer  fő  3.792,8  3.860  4.069,9
 Foglalkoztatási arány, %  56,7  58,1  61,8
 férfiak  61,6  63,7  67,8
 nők  51,9  52,61  55,9
 Részmunkaidőben  foglalkoztatottak aránya, %  6,7  6,4  6,0
 Határozott idejű  munkaszerződéssel  rendelkezők aránya az  alkalmazottakon belül, %  9,5  10,9  10,8
 Munkanélküliség
 Munkanélküliek száma, ezer  472,2  440,2  342,7
 Munkanélküliségi ráta, %  11,1  10,2  7,8
 férfiak  11,4  10,3  7,6
 nők  10,7  10,2  8,0

Forrás: KSH Magyarország számokban 2014.

A KSH adatai szerint nő a foglalkoztatottak száma, csökken a munkanélküliség.

Megjegyezzük, hogy a foglalkoztatottak száma tartalmazza a „közmunkásokat” és az európai országokban dolgozó magyarokat is.

Csökkenést mutat a részmunkaidős foglalkoztatottak száma. Ezen a területen lenne potenciális lehetősége az aktív, munkaképes nyugdíjas munkavállalónak – egyik lehetősége a „munka világába” maradni, vagy „visszakerülni”.

Jellemző, hogy Magyarországon a foglalkoztathatóság – munkalehetőségek „nyugatról-keletre” haladva csökken, a mutatók romlanak. Különösen hátrányos helyzetű megyék Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék. Ezekben a térségekben az aktív nyugdíjasok munkavállalása fokozottabban nehéz.

Foglalkoztatási arány és munkanélküliségi ráta a legmagasabb iskolai végzettség szerint Magyarországon 2014. év (a 15-64 éves népességen belül)

Az iskolai végzettség és a foglalkoztatási arány, a munkanélküliségi ráta egyértelműen jelzi a magasabb iskolai végzettség pozitív hatásait a munkaerő-piacon – Magyarországon.

Az idősödő és időskorú ember számszerű növekedése mellett kimutathatóan nő a magasabb iskolai végzettségű idősödő és időskorú emberek száma. A XXI. század következő évtized társadalmi, gazdasági kihívásai között erőteljesen megjelenik a nyugdíjas társadalmon belül a magasabb iskolai végzettségű, munkatapasztalattal rendelkező aktív nyugdíjas réteg, mely felveti az új szolgáltatási lehetőségek bővítésének szükségességét, a kormenedzsment munkájának kiszélesítését.

A foglalkoztathatóság statisztikai adatai az idősödésre tekintettel, nyugdíjpolitika 

Az Európai Bizottság 2002 márciusában „Európa válasza a világ öregedésére – gazdasági és társadalmi fejlődés előmozdítása egy öregedő világban” címmel közleményt intézett a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez. Ezzel a dokumentummal járult hozzá az Európai Bizottság az öregedéssel foglalkozó második világkonferenciához. A közlemény szerint Európában elsősorban a demográfiai öregedéssel kell szembenéznünk. Amíg a Föld népességében az idős emberek aránya 10% körüli, addig az EU-15 tagállamaiban meghaladja a 20%-ot. A népesség-előreszámítások szerint 2050-ben a 60 évesnél idősebbek az európai népesség 30–40%-át teszik majd ki.

Az öregedést mutató indikátorok közül fontos jelzőszám a fiataloknak és az időseknek az aktív korúakhoz viszonyított aránya. Az 1990-es évek elején Magyarországon a 60 évesnél idősebbek száma már több volt, mint a 0–14 éveseké. Jelenleg nemcsak a 60, de a 65 évesnél idősebbek száma is magasabb a 14 évesnél fiatalabbakénál, és ez utóbbiak száma olyan gyorsan emelkedik, hogy a 2020-as években már a jóval népesebb, 19 évesnél fiatalabb korosztály létszámát is meg fogja haladni.

A fiatalok és idősek aránya

18hu

A népesség öregedése a demográfiai változások alapfolyamata. A demográfiai átalakulással párhuzamosan a munkaerő-piaci szektor is jelentős változások előtt áll, hiszen a társadalom öregedésével a munkaerő-piaci struktúrának is alkalmazkodnia kell az egyre öregedő és csökkenő létszámú munkaerő-állományhoz. Magyarországon ez a folyamat egyre határozottabban jelentkezik

Idősödés és munkaerő-piaci részvétel 

Magyarországon az idősödő korosztályok foglalkoztatási aránya európai összehasonlításban különösen alacsony. A munkaerő-felmérés adatai szerint az Európai Unióban az 55–64 éves férfiak átlagosan 60%-a volt foglalkoztatott státusú, hazánkban ennek a fele. A 55–64 éves nők foglalkoztatási rátája is 10 százalékponttal elmarad az uniós 45%-tól.

Foglalkoztatási ráta az Európai Unióban és Magyarországon korcsoportonként és nemenként, 2014.

19hu

Forrás: KSH munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei (Magyarország 2014.) [3]

A munkaerőpiacról a nyugdíjazással kivonuló munkaerő-állomány azonban szándékai szerint nem lép ki véglegesen a termelő munkából. Ugyan a nyugdíjas évekre tervezett elfoglaltságok egyik legfőbb eleme a fiatalabb generációról való gondoskodás, a nyugdíj mellett munkát vállalni szándékozók aránya ugyancsak jelentős. A megkérdezettek felének a nyugdíjas évekkel kapcsolatos elképzelései között szerepel, hogy életének ebben az időszakában is valamilyen formában munkát vállal. Általában teljes vagy részmunkaidőben visszatérni szándékozók közel kétharmada meg is valósítja az elképzelését. A nyugdíj mellett kötetlen munkaidőben dolgozni szándékozó férfiak 40 %-ának, míg a nők 36 %-ának sikerül újra bekapcsolódnia a munkaerőpiacra. Jellemző a magán, civil, egyházi területeken a munkavállalás 4, 6 órás munkakörökben vagy „alkalmi”, „időszakos” munkavégzésre.

Nyugdíj melletti munkavállalás, tervek és valóság 2013.

 Megnevezés  Tervezte  Terveit megvalósította
 Férfi
 Kötetlen munkaidőben vállal munkát  54,4  22,9
 Valamilyen vállalkozása kezd  18,2  10,3
 Teljes vagy részmunkaidőben munkát vállal,  alkalmazottként  38,6  26,4
 Mezőgazdasági jellegű jövedelemkiegészítő  munkát végez  25,5  15,6
 Jelentős részt vállal a gyermekek, unokák  gondozásában, felügyeletében  86,6  40,6
 Nő
 Kötetlen munkaidőben vállal munkát  51,9  18,9
 Valamilyen vállalkozása kezd  11,8  4,5
 Teljes vagy részmunkaidőben munkát vállal,  alkalmazottként  39,3  24,7
 Mezőgazdasági jellegű jövedelemkiegészítő  munkát végez  16,2  7,7
 Jelentős részt vállal a gyermekek, unokák  gondozásában, felügyeletében  86,8  55,3

Forrás: KSH Életünk fordulópontjai felvételek (Magyarország 2013.)

Nyugdíjazás és jövedelmi helyzet 

A háztartás-statisztikai adatok szerint az idősek jövedelmi helyzete a fiatalabbakhoz, főleg a gyermeket nevelő családokhoz képest nem tekinthető kedvezőtlennek. A nyugdíjas státus nem feltétlenül jelent szegénységi kockázatot, mivel a nyugdíj biztos, állandó jövedelemnek számít. Ugyanakkor fontos szem előtt tartani azt is, hogy a nyugdíjba vonulásig felhalmozott javak szintén jelentős szerepet játszanak abban, hogy milyen a nyugdíjas életszakasz minősége.

A jelenlegi idősödő generáció számára az anyagi transzfereken túl az is természetes, hogy munkájukkal, idejükkel, de akár életük átszervezésével is támogassák felnőtt gyermekeiket, ha azok nehéz helyzetbe kerülnek. Magyarországon ezt a munkát „háztartási-gyermeknevelési” munkának nevezik – térítés nélkül.

A szülők felnőtt gyermekeikkel szembeni kötelességeinek megítélése korcsoportonként, 2013

20hu

Forrás: KSH Életünk fordulópontjai felvétel (Magyarország 2013.)

Önkéntes munka nyugdíjazás után

Az öregedés kérdésköre korántsem szűkül kizárólag az anyagi biztonság kérdésére, a fenntartható és alkalmazkodó nyugdíjrendszer kidolgozására, a mindenkire kiterjedő magas színvonalú egészségügyi ellátás biztosítására. A generációk harmonikus együttéléséhez elengedhetetlen figyelembe venni egyrészt az életkorhoz kapcsolódó, másrészt az olyan nem specifikus tényezőket is, mint a nyugdíjazás utáni aktivitás (önkéntes munka, utazás) vagy az egészségmegtartó programokban való részvétel. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc programjában kiemelten szerepelnek (pl.: „Lépjünk együtt Nagyi – Játszunk együtt Nagyi” vagy a  képzések) A generációk közötti szolidaritás legfőbb indikátora az önkéntes munkavégzés vállalása. A 60 évesnél idősebbek több mint harmada végez önkéntes munkát, túlnyomó többségük családon belül segít, de a barátok és az ismerősök is jelentős mértékben részesülnek (20–20%) segítségből.

Az 55–74 évesek önkéntes munkája aszerint, hogy kinek a javára segített, 2014

21hu

Forrás: KSH Magyarország számokban 2014 [5].

Az egészségmegtartó programokon való részvétel mellett a szellemi frissességet és a fizikai aktivitást egyaránt segít megőrizni az utazás. A 65 éven felüliek 35%-a engedheti meg magának, hogy évente legalább egyszer nyaralni menjen. Kifejezetten egészségmegőrzés céljából mintegy 10%-uk utazik. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány célcsoportjai az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) Miskolc szakembereivel együttműködve végzi „egészségmegőrző” programjait.

A 60-86 évesek vélekedései az életről, 2013.

 Megnevezés  egyáltalán nincs így  inkább nem igaz  inkább igaz  teljesen igaz
 Bízom a jövőben  11  24  40  25
 Mindennapi dolgaimat nem tudom  befolyásolni  34  34  24  8
 Manapság annyira komplikált az élet, hogy  nem is tudom, mitévő legyek  35  30  25  10
 Aki vinni akarja valamire az életben, rákényszerül
arra,  hogy egyes szabályokat  áthágjon
 26  23  33  17
 A munkában általában nem lelem örömömet  66  22  8  4
 Senki nem törődik azzal, hogy mi történik a  másik emberrel  24  27  32  17

Forrás: KSH Életünk fordulópontjai felvételek (Magyarország 2013.)

A belföldi utazások megoszlása az utazás célja szerint, 2014.

22hu

Fontos cél, hogy az időskorúak ne veszítsék el önállóságukat, ne szigetelődjenek el, hanem továbbra is a szűkebb vagy tágabb közösség hasznos tagjának érezzék magukat. A generációk közötti társadalmi egymásra utaltság létezéséről és mértékéről olyan szubjektív mutatók, mint a feleslegesség érzésének, az idősebb generáció munkájának megbecsültsége vagy a jövőbe vetett bizalom indikátora alapján szerezhetünk információt. Kutatási eredmények szerint a 60 évesnél idősebbeknek közel fele úgy érzi, hogy az emberek törődnek azzal, hogy mi történik a másik emberrel, és kétharmaduk bízik a jövőben. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány – megyei, regionális szinten – biztosítja a Szépkorúak Turisztikai Centrumán keresztül az időskorúak turisztikai és utazási igényeit. 2017 évtől országos és nemzetközi szintekre történő kiterjesztését segíti majd a „TOURageing Miskolc Klaszter” létrehozása, mely az utaztatáson felül céljának tekinti az idősödő és időskorú emberek önkéntes munkáját, foglalkoztatását.

A változó demográfiai helyzet kihívása, prognózis a világ – Európa és Magyarország – várható fejlődéséről 2050-ig 

A világ népessége folyamatosan nő, bár a népességnövekedés üteme a közelmúltban lassult. Míg tíz évvel ezelőtt évente átlagosan 1,24 %-kal gyarapodtunk, addig az utóbbi években 1,18 %-kal, azaz körülbelül 83 millió fővel. Becslések szerint a Föld lakóinak száma a 19. század elején érte el az egymilliárd főt, ez mintegy 130 év alatt kétszereződött meg. Az ezredforduló idejére a népesség több mint 6 milliárdra nőtt, és az elmúlt másfél évtizedben újabb 1,2 milliárd fővel lettünk többen. [6]

Az ENSZ előrejelzése szerint a népességszám 2050-ben meghaladja a 9,7 milliárdot, 2100-ban pedig – annak ellenére, hogy várhatóan e század második felében a népességnövekedés üteme lassul – a 11,2 milliárdot. (ENSZ demográfiai változások 2013.)

A 20. században – a világ egészét tekintve – a várható élettartam addig soha nem látott mértékben emelkedett: míg 1950-1955-ben a születéskor várható élettartam 47 évvolt, addig 2010-2015-ben ennél 24 évvel több. Az elkövetkező évtizedekben az életkilátások tovább javulnak: a globális szintű előrejelzések szerint 2045-2050-re a születéskor várható élettartam eléri a 77, 2095-2100-ra a 83 évet is .Az évszázad végére a fejlett országokban átlagosan 89, a kevésbé fejlett országokban 82 éves korukig élnek majd az emberek.

A születéskor várható élettartam alakulása a térségek fejlettsége szerint, 1950-2100

23hu

A várható élettartam növekedéséhez a csecsemő-, illetve a gyermekhalandóság csökkenése is hozzájárult. Az öt éven aluli gyermekek halálozása a múlt század közepétől meredeken csökkent: becslések szerint 1950-1955-ben ezer élveszületésre 215 öt éven aluli haláleset jutott, 2010-2015-ben már csak 50. 2012-ben világszerte 6,6 millió gyermek halt meg.

Az alacsony termékenység az életkilátások javulásával együtt öregedő korösszetételt eredményez. A világ fejlett országaiban már elindult ez a folyamat, ezekben a térségekben az időskorúak (60 év felettiek) aránya (24 %) meghaladja a gyermekkorúak (15 évesnél fiatalabbak) arányát (16 %) és 2050-re várhatóan az időskorúak aránya kétszerese lesz a gyermekkorúakénak (33 % illetve 16 %).

(Forrás: KSH Magyarország 2014. év)

[1] www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mosz/mosz14.pdf

[2] www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mosz/mosz14.pdf

[3] http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/veneuropa.pdf

https://www.ksh.hu/docs/hun/modsz/modsz21.html

[4] A képzési program neve:” Nagyapámésén@eu.infomatika”, Felnőttképzési Akkreditációs Testülettel programakkreditált felnőttképzés, 2004. Miskolci Egyetem, programfelelős: Dr. Dobos László

[5] [5] http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/veneuropa.pdf

[6] www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mosz/mosz14.pdf

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/nepesedesi15.pdf

 

 


logo

Contats

Phone: +420 732 159 321
E-mail: info@agemanagement.cz

Office (where you can find us):
Orlí 542/27, third floor, 602 00, Brno

The entrance to the building at Orlí 27 is situated in the arcade (between the French Second Hand and the optics). When you walk up the stairs, on the left side you can see our doorbell.