Predstavenie partnerskej organizácie

História organizácie, aktivity, vízia a ciele

Nezisková organizácia Aptet n.o. bola založená 6. mája 2014 z iniciatívy zakladajúcich členov poskytovať verejne prospešné činnosti a to v prvom rade zamerané na pomoc pri riešení adaptačných problémov človeka, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou samotného procesu starnutia. Od svojho vzniku poskytuje všeobecne prospešné služby v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt formou organizovania, zabezpečovania a realizácie seminárov, kurzov, besied, konferencií zameraných na preseniorskú a proseniorskú edukáciu, ako aj na ďalšie služby zamerané na výchovu a vzdelávanie.

Základné údaje o organizácii

Názov: Aptet n.o.

Sídlo: Mlynská 2238, 934 01 LEVICE, Slovenská republika

IČO: 45 743 126

DIČ: 2024101376

Web: www.aptet.sk

e-mail: aptet@aptet.sk

„Aptet“ je latinské slovo vyjadrujúce schopnosť prispôsobiť sa. Práve schopnosť človeka adaptovať sa na nové životné skutočnosti a nepodľahnúť nezvratným procesom, je pre nás kľúčová a pre človeka bytostne charakteristická aj z evolučného hľadiska. Na jednej strane pri tomto procese musíme rešpektovať zmeny bio-psycho-socio-duchovného statusu jedinca, na strane druhej je našou povinnosťou nájsť stratégie, pomocou ktorých  dokážeme vyťažiť z nových skutočností maximum.

Aktivity neziskovej organizácie súvisia:

s rozvojom preseniorskej edukácie v Slovenskej republike,

s prenosom a etablovaním konceptu age managementu na Slovensku,

s realizáciou podporných skupín určených pre rodinných opatrovateľov ľudí postihnutých Alzheimerovou chorobou

Ciele organizácie

rozšíriť typy podporných skupín,

rozvíjať komunitu prívržencov konceptu Age Managementu

podporovať rozvoj iniciatívy antiageizmu

Víziou organizácie je fundovane zastrešiť spoluprácu odborníkov viacerých vedných odborov a premietnuť výsledky ich práce nielen do praxe vo všeobecnej rovine, ale aj do konkrétnej adresnej pomoci.

Hlavný predstavitelia organizácie

1skMgr. Stanislav Lőrincz
lorincz@aptet.sk / tel.: +421 915 773 229

 

 

Vyštudovaný pedagóg, ktorý sa viac ako 12 rokov venuje ďalšiemu vzdelávaniu dospelých. Je spoluzakladateľom viacerých projektov a svoje skúsenosti v projektovom riadení uplatňuje pri príprave a implementácii projektov v rámci  Operačného programu Výskum a inovácie a  Operačného programu Ľudské zdroje. Ako predseda správnej rady Aptet n.o. je tvorcom i strážcom vízie organizácie a manažérom odborných aktivít.

2skPhDr. Katarína Lőrinczová
aptet@aptet.sk / tel.: +421 919 203 806

 

 

Akreditovaná muzikoterapeutka, pedagogička pracujúca v špecializovanom zariadení sociálnych služieb, ktorá sa v rámci svojej profesie venuje najmä terapeutickej intervencii, individuálnym plánom a sociálnej rehabilitácii klientov zariadenia.  V neziskovej organizácii Aptet n.o. vedie podporné skupiny rodinných opatrovateľov ľudí postihnutých s Alzheimerovou chorobou a zabezpečuje komunikáciu s anglicky hovoriacimi partnermi.  Vďaka jej neúnavnosti posúvať vlastnú hranicu vedomosti a inovovať prístupy v sociálnej pomoci pomáha celej organizácii v jej napredovaní.

3skIng. Agnesa Gubišová
gubisova@aptet.sk / tel.: +421 904 643 787

 

 

Projektová manažérka s dlhoročnými skúsenosťami s prípravou a realizáciou cezhraničných i národných projektov.  Jej pôsobenie v charitatívnych organizáciách, úspechy pri tvorbe projektov Leader a MAS, ako aj programov hospodárskeho a sociálneho rastu jej zabezpečilo štatút uznávanej autority v regióne. Vďaka nadhľadu jej odbornosti a množstvu praktických skúsenosti, tvorí pevný základ hodnôt organizácie.

4skBc. Igor Hrošovský
hrosovsky@aptet.sk / tel.: +421 903 228 133

 

 

Od roku 1991 prešiel rôznymi manažérskymi pozíciami v komerčnej sfére hlavne v obchodných organizáciách. Posledných 10 rokov sa intenzívne venuje tréningu, koučingu a vzdelávaniu pracovníkov rôznych organizácií, vrátane verejnej správy. Má vysokoškolské vzdelanie v oblasti manažmentu, ekonomiky a verejnej správy a ako riaditeľ neziskovej organizácie Aptet n.o. zabezpečuje okrem všetkých zákonných povinnosti organizácie aj komunikáciu s donormi.

5skBc. Eva Pusztiová
pusztiova@aptet.sk / tel.: +421 907 344 188

 

 

Odborníčka s dlhoročnou praxou v oblasti realizácie vzdelávacích programov pre dospelých so špecializáciou na cieľovú skupinu uchádzačov o zamestnanie a zdravotne znevyhodnených. Je revízorkou neziskovej organizácie Aptet n.o., ktorá sa aktívne podieľa na príprave a realizácii aktivít  najmä v Leviciach.

Logo organizácie

6sk

Age Management a Aptet n.o.

Naše prvé kontakty s konceptom Age Managementu sa viažu k samotnému procesu vzniku neziskovej organizácie Aptet n.o.. Už pri definovaní našej existencie sme boli presvedčení, že preseniorská edukácia a age management tvoria veľmi blízke koncepty, čo do cieľovej skupiny konkrétnej intervencie, ako aj použitých nástrojov na dosiahnutie preferovaného výsledku. Samotný age management je práve kľúčom k tomu, aby sa aj na Slovensku zamestnávatelia i štát postavili čelom k demografickým problémom, s ktorými zápasí celá Európa a dokázala vyťažiť maximum z potenciálu starších zamestnancov. Oslovil a inšpiroval nás obrovský potenciál projektu „Strategie Age Managementu v Českej republike“, ktorý sa realizoval v Českej republike v rokoch 2010 až 2012. V lete roku 2014 sa nám podarilo osloviť pána Prof.  Dr. (emer.) Juhani Ilmarinena, Ph.D (tvorca konceptu) so žiadosťou o rozhovor, ktorý bol následne zverejnený na našej stránke http://www.aptet.sk/?p=356. Čo však z nášho pohľadu bolo oveľa dôležitejšie pre rozvoj myšlienky Age Managmentu v Slovenskej republike, bolo získanie osobných kontaktov v krajine s ktorou nás spája okrem krásnej spoločnej historickej etapy aj veľmi podobný stav a prognózovaný demografický vývoj.  V októbri 2014 nás prijala v Brne pani Mgr. Ilona Štorová, predsedkyňa Age Managment o.s.. Toto stretnutie vnímame ako kľúčové, lebo nielen my ako organizácia, ale celá krajina získala človeka, ktorý má na jednej strane bohaté skúsenosti s implemetovaním age managementu v Českej republike a na strane druhej disponuje obrovskou ochotou pomáhať naštartovať tento proces aj na Slovensku. V januári 2015 nám bolo ako organizácii umožnené zúčastniť sa odborného vzdelávania zameraného na Age Management v Českej republike. Pani Štorová aktívne navštevuje a prednáša na Slovensku na rôznych fórach a konferenciách a pod jej záštitou vznikla v marci 2015 na Slovensku iniciatíva agemanagement.sk, ktorá združuje okrem organizácie Aptet n.o. a Age Managment o.s. aj občianské združenia Bagar o.z. a Age Managment Balancing o.z. zo Slovenska. Zapojenie sa do tohto spojenectva je v súlade s našim štatútom a je ďalším logickým krokom na ceste k systematickej zmene pohľadu na starobu a proces starnutia. Úlohou našej organizácie je v rámci tohto spojenectva zabezpečiť konkrétnu kvalifikovanú pomoc zamestnancom i zamestnávateľom aj v témach, ako je zosúladenie pracovného a osobného života a plánu odchodu do dôchodku. Je pre nás veľkou cťou, že sme sa mohli stať súčasťou tohto výnimočného spojenectva a aj záväzkom, ktorý vyplýva zo sofistikovanosti celého konceptu age managementu.

Veľmi dôležitým míľnikom nielen pre našu organizáciu, ale aj pre Age Managment na Slovensku, je realizácia práve projektu „Platforma pre age management v rámci krajín V4“ / „Platform for Age Management within V4 Countries“ (no. 21520128).

Nezisková organizácia Aptet n.o. v tomto období rokuje o zakúpení komerčnej licencie Work Abilty Index® s Finnish Institute of Occupational Health, ktorá umožní merať pracovné schopnosti aj na Slovensku.

Naše plány s age managementom na Slovensku sú smelé, ale nie nereálne. Veríme tomu, že aj vďaka takýmto typom projektov dokážeme položiť pevné základy nielen pre „Dom pracovných schopností“, ale aj pre celú spoločnosť. Age management ako koncept dokáže výrazným spôsobom napomôcť s celým procesom názorovej transformácie na postavenie starších nielen na pracovisku, ale aj v spoločnosti.

[1] http://www.agemanagement.cz/o-nas-4/

[2] http://www.aptet.sk/?p=356


logo

Contats

Phone: +420 732 159 321
E-mail: info@agemanagement.cz

Office (where you can find us):
Orlí 542/27, third floor, 602 00, Brno

The entrance to the building at Orlí 27 is situated in the arcade (between the French Second Hand and the optics). When you walk up the stairs, on the left side you can see our doorbell.