Krátké představení partnerské organizace

Age Management z. s. sdružuje odborníky z oblasti rozvoje lidských zdrojů (sociologové, andragogové, demografové, pedagogové, psychologové, pracovní a posudkoví lékaři), kteří dlouhodobě v této oblasti působí a to jak na regionální úrovni, tak na celostátní úrovni.

Naši členové také aktivně působí na českých vysokých školách (Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, ČVUT v Praze,  BIBS ) v oblasti pedagogiky, andragogiky a personálního řízení. Jsou zapojeni do několika pracovních skupin zabývajících se age managementem (MPSV, Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s) a  pravidelně se účastní sestavování koncepčních a strategických dokumentů na republikové úrovni a v Jihomoravském kraji.

Poslání společnosti

 • napomáhat rozvoji age managementu v České republice.

Vize společnosti

Stát se odborným partnerem při implementaci nástrojů age managementu pro organizace a firmy, které řeší problematiku demografických změn na pracovišti.

 • Spojujeme organizace i jednotlivce, kteří se věnují rozvoji lidského kapitálu, s cílem vzájemné spolupráce, výměny zkušeností a přenosu příkladů dobré praxe.
 • Nabízíme nový pohled na personální činnosti s přihlédnutím k potřebám jednotlivce na pracovišti a s ohledem na jeho věk.

Cíle společnosti

 • Iniciace změn postojů k věku, boj proti věkovým stereotypům a věkové diskriminaci
 • Spolupráce s vládními, nevládními, mezinárodními organizacemi a jinými subjekty, které působí v oblasti rozvoje lidských zdrojů
 • Účast a spolupráce na tvorbě a úpravách obecně závazných právních předpisů a strategických dokumentů v oblasti zaměstnanosti v ČR
 • Zapojení do výzkumných projektů z oblasti age managementu
 • Spolupráce s partnerskými organizacemi v oblasti výměny zkušeností a přenosu dobré praxe
 • Poskytování odborného poradenství a konzultačních služeb v oblasti age managementu
 • Vývoj a realizace vzdělávacích aktivit pro management podniků a firem
 • Podpora znevýhodněných osob s ohledem na jejich věk při zaměstnávání a vzdělávání, podpora věkové diverzity na pracovištích
 • Realizace publikační činnosti s cílem popularizace age managementu, podpory aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity

Zástupci organizace 

1aMgr. Ilona Štorová

Předsedkyně spolku
Telefonní číslo: + 420 734 318 795
E-mail: storova@agemanagement.cz

 • Projektová manažerka a lektorka
 • Expertka v oblasti Vzdělávání dospělých a age managementu
 • Členka pracovní skupiny pro Age Management Rady vlády ČR pro seniory a otázky stárnutí
 • Členka pracovní komise pro přípravu Národního akčního plánu přípravy na pozitivní stárnutí pro období 2013-2017, MPSV ČR
 • Členka Rady kvality ČR, sekce pro společenskou odpovědnost organizací, Praha, ČSJ
 • Členka pracovní skupiny pro rozvoj celoživotního vzdělávání v Jihomoravském kraji
 • Členka pracovní skupiny pro vzdělávání starších dospělých, oblast age managementu, AIVD ČR, z. s.
 • Členka Výkonného výboru Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR., z.s.

Další informace:

 • Absolventka Univerzity Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika (magisterský studijní program)
 • Certifikovaný projektový manažer, certifikovaný tester ECDL, certifikovaný lector Vzdělávání dospělých 

2aMgr. Michaela Kostelníková

Phone number: + 420 732 159 321
E-mail: kostelnikova@agemanagement.cz

 

 • Lektorka, projektová a finanční manažerka
 • Zaměstnanec a člen Age Management z.s.
 • Vzdělání:
  Masarykova univerzita v Brně, Sociologie (Mgr.)
  Masarykova univerzita v Brně, Sociální antropologie, Sociologie (Bc.)
 • Finanční manažerka v rámci projektu OP LZZ „Aktivní přístup věk nerozhoduje“, jehož cílem je komplexní podpora osob nad 50 let a zabezpečení jejich návratu na trh práce
 • Účastnice letní školy v Severním Irsku s názvem: „Challenges and Opportunities of the Ageing Society: Exploring the Role of Technology„ jež byla realizována v rámci projektu PACITA („Parliaments and Civil Society in Technology Assessment“)

3aMgr. Martina Miškelová

Phone number: + 420 603 183 559
E-mail: miskelova@agemanagement.cz

 

 • Projektová manažerka, lektorka
 • Zaměstnanec a člen Age Management z.s.
 • Aktivní zájem o oblast age management, pracovní schopnosti a jejich implementaci
 • Vzdělání:
  Masarykova univerzita v Brně, obor: Anglický jazyk v pedagogice (Bc.)
  Masarykova univerzita v Brně, obor Andragogika (Mgr.)
 • Další aktivity: Podpora realizačního týmu projektů, zabývajících se implementací age management, např. “Implementace age management v ČR”, “Aktivní přístup, věk nerozhoduje”

Naše logo

mail

Proč jsme navrhli project v rámci zemí V4, jež by se zabýval age managementem (naše plány do budoucna) 

Hlavní myšlenkou konceptu age managementu je řízení lidských zdrojů s ohledem na věk a potenciál zaměstnanců. Cílem je zvýšit synergickou spolupráci mezi všemi věkovými skupinami na pracovišti (absolventi, rodiče s malými dětmi, členové “sendvičové generace” a starších pracovníků). Age Management z. s. navazuje na dlouhodobý vědecký výzkum a dobrou praxe Finského Institutu Pracovního Zdraví, která byla převedena i aplikována i v českém prostředí. Vytvořením platformy partnerských organizací, má Age Management z. s. v úmyslu rozšířit povědomí o konceptu AM a příkladech dobré praxe do ostatních zemí V4, kde je tento koncept stále relativně nové téma.

Spolupráce s partnerskými zeměmi bude intenzivně pokračovat i po skončení projektu. Výsledky analýzy a závěry workshopu budou zveřejněny na společné internetové stránce platformy. Součástí závěrečného setkání partnerů projektu budou přípravy na společný postup v rámci rozšiřování konceptu age managementu a přenosu dobré praxe a zkušeností z České republiky. Cílem další spolupráce mezi zeměmi je společně vybudovat společnou databázi měření pracovní schopnosti zaměstnanců prostřednictvím jedinečné techniky měření, Indexu pracovní schopnosti ™ – WAI ™, což přispěje k poznání stavu pracovní schopnosti v zemích V4 a jejímu další zkoumání, podpoře, udržitelnosti a dalšímu vylepšení. 

Dosavadní aktivity zaměřené na age management a koncept pracovní schopnosti

Jako členové realizačních týmů pracovali v desítkách projektů financovaných z EU. Dva z našich členů jsou certifikováni jako hodnotitelé projektů financovaných z ESF. Naši členové se také aktivně podíleli na přípravě Národního akčního plánu přípravy na pozitivní stárnutí 2013 – 2017, kterou připravovalo v uplynulém roce MPSV. Předsedkyně spolku působí v pracovní skupině pro vzdělávání starších dospělých v AIVD ČR, o.s. a je členkou výkonného výboru AIVD ČR, o.s.

V roce 2010-2012 jsme byli zapojeni jako klíčoví členové realizačního a expertního týmu projektu OP LZZ ” Strategie Age Managementu v České republice “, který realizovala AIVD ČR, o.s. V rámci realizace tohoto projektu byla přenesena metodika age managementu  a konceptu pracovní schopnosti z Finského institutu pracovního zdraví se sídlem v Helsinkách (FIOH) do ČR. Projekt byl zaměřen na cílovou skupinu osob starších 50 let a jejím hlavním cílem byl přenos inovativních nástrojů k řešení problematiky cílové skupiny osob ve věku 50 plus na trhu práce. Projektové aktivity byly oceněny v listopadu 2012 Národní cenou kvality za podporu Age Managementu v ČR. 

Členové organizace se také podíleli na realizaci dalšího mezinárodního projektu (2013-15) v rámci Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a Zaměstnanost: “Implementace age managementu v České republice. Realizovali jsme také jednoroční projekt “Aktivní přístup, věk nerozhoduje”, který si kladl za cíl poskytnout komplexní podporu pro účastníky projektu z cílové věkové skupiny 50+.

Účastnili jsme se také mezinárodní konference v Polském Opolí na téma ” Age Difference – Threat or Opportunity” v lednu 2016 (link: http://f-rr.org/zarzadzanie/).
Konference byla realizována v rámci projektu financovaného z Visegrádského fondu (Project ID: 11520200). Hlavními partnery projektu byli polská organizace Fundacja Rozwoju REGIONÓW, Age Management z.s. a Intenziva s.r.o. ze Slovenska.

V květnu 2016 bylo prvních 16 českých lektorů ve spolupráci s Finským institutem pracovního zdraví v Helsinkách proškoleno v programu “Směrem k úspěšné profesní senioritě”. Tato skupinová metoda je nástrojem pro podporu řízení kariéry, motivaci a duševní pohody zaměstnanců na pracovišti. Pomáhá s těmi problémy pracoviště, jež sebou přináší rychle se měnící pracovní prostředí.


logo

Contats

Phone: +420 732 159 321
E-mail: info@agemanagement.cz

Office (where you can find us):
Orlí 542/27, third floor, 602 00, Brno

The entrance to the building at Orlí 27 is situated in the arcade (between the French Second Hand and the optics). When you walk up the stairs, on the left side you can see our doorbell.