Zdroje

BALÁŽ, V. A KOL. Akčný plán napĺňania stratégie aktívneho starnutia. Bratislava : Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny, 2013

BALÁŽ, V. A KOL. Stratégia aktívneho starnutia. Bratislava : Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny, 2013

BEDNÁRIK, R. A KOL. Národná stratégia zamestnanosti.  Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2013.

BLEHA, B. – ŠPROCHA, B. – VAŇO, B. Prognóza populačného vývoja Slovenskej republiky do roku 2060. Bratislava : INFOSTAT – Inštitút informatiky s štatistiky, 2013. ISBN 978-80-89398-23-2

BÚTOROVA, Z. A KOL. Štvrtý rozmer tretieho veku. Desať kapitol o aktívnom starnutí. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2013. ISBN 978-80-89345-44-1

CIMBÁLNÍKOVÁ, L. – FUKAN, J. –  JOKEŠOVÁ, R. – LAZAROVÁ, B. – NOVOTNÝ, P. – PALÁN, Z. – RABUŠICOVÁ, M. – RAJMONOVÁ, M. – ŘEHÁKOVÁ, M. Age Management, Praha : AIVD ČR, 2011. ISBN 978-80-904531-2-8

CIMBÁLNÍKOVÁ, L. – FUKAN, J. –  LAZAROVÁ, B. – NAVRÁTILOVÁ, D. – NOVOTNÝ, P. – ODRAZILOVÁ, R.- PALÁN, Z. – RABUŠICOVÁ, M. – RAJMONOVÁ, M. – ŘEHÁKOVÁ, M. – ŠTOROVÁ, I. Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+, Praha : AIVD ČR, 2012. ISBN 978-80-904531-5-9

HETTEŠ, M. Starnutie spoločnosti. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2011. ISBN 978-80-8132-031-6

ILMARINEN, J. Ako si predĺžiť aktívny život. Starnutie a kvalita pracovného života v Európskej únii. Bratislava : Príroda, 2008. ISBN 978-80-0701658-3

KORDOŠOVÁ, M. – NOVOTNÝ, M. BOZP a rizikové faktory zamestnancov 50+. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2013.

MRUZOVÁ, B. Vek a starnutie v pracovnom práve, www.projustice.sk, 2014

Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 -2020, Bratislava: MPSVaR, 2014. ISBN 978-80-89125-18-0

Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky, 2013

ŠTOROVÁ, I. Age management pro zaměstnávatele se zaměřením na starší pracovníky. Praha : Svaz průmyslu a dopravy ČR, 2015, reg. číslo (1.04/1.1.01/95.00001)

ŠTOROVÁ, I. Základy age managementu pro personalisty. Projekt OP VK“ Rozvoj dalšího vzdělávání v personalistice“, reg číslo (CZ 1.07/3.2.13/04.0048)

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

Zákon č. 353/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (antidiskriminačný zákon)

Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Internetové zdroje:

www.agemanagement.cz

www.agemanagement.sk

http://age-management-na-skolach.webnode.sk

www.andromedia.cz

www.aptet.sk

www.blf.sk

www.joblife.sk – Výnimky zo zákazu diskriminácie z dôvodu veku

www.nadaciapontis.sk

www.opvai.sk

www.projustice.sk – Vek a starnutie v pracovnom práve

www.sk-cz.eu

www.skhu.eu


logo

Contats

Phone: +420 732 159 321
E-mail: info@agemanagement.cz

Office (where you can find us):
Orlí 542/27, third floor, 602 00, Brno

The entrance to the building at Orlí 27 is situated in the arcade (between the French Second Hand and the optics). When you walk up the stairs, on the left side you can see our doorbell.